Τρομοκρατία καὶ Euro2016

Ἡ ἀπειλὴ τῆς τρομοκρατίας ρίχνει τὴν σκιά της στὸ εὐρωπαϊκὸ πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, καθὼς πληθαίνουν οἱ πληροφορίες ὅτι ἐπίκεινται ἐπιθέσεις κατὰ τὴν τέλεση τῶν ἀγώνων του, ἐνῶ οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἐξέδωσαν ταξειδιωτικὴ ὁδηγία πρὸς τοὺς πολῖτες τους∙ ἡ Γαλλία πλήττεται ἀπὸ μαζικὸ κύμα ἀπεργιῶν, οἱ ὁποῖες θέτουν σὲ ἀμφιβολία τὴν διοργάνωση τῶν ἀγώνων, ἂν καὶ ἡ κυβέρνησή της ἐγγυᾶται τὴν ἄριστη ὁλοκλήρωσή τους. Πάντως ἡ ἰσλαμικὴ τρομοκρατία εἶναι παροῦσα καὶ δὲν ἔχει μειωθεῖ καθόλου ὁ κίνδυνός της, ἐνῶ διπλωματικὲς πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι καὶ ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Μανουὲλ Βὰλλς στὴν Ἀθήνα δὲν εἶναι καὶ τόσο ἄσχετη μὲ τὸ θέμα, ὅταν οἱ περισσότεροι τρομοκράτες ἔχουν περάσει ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα, ἐνῶ ὑπάρχουν πολλὰ παράπονα γιὰ τὴν συνεργασία τῶν μυστικῶν μας ὑπηρεσιῶν∙ ἄλλωστε οἱ Εὐρωπαῖοι θεωροῦν τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κέντρο Ἀσφαλείας ὡς κύριο πυλῶνα τῆς πολιτικῆς τους συνοχῆς, πιὸ σοβαροῦ ἀπὸ τὸ εὐρώ.