Παραμέληση τῶν κονδυλίων

Ἡ χώρα μας εἶναι ἡ τελευταία σὲ προτάσεις γιὰ συμμετοχὴ στὸ πρόγραμμα Γιοῦνκερ, μὲ 121 μόνο, ὅταν ἡ Ἰταλία πρώτη ἔχει ὑποβάλει 44840∙ οἱ λόγοι εἶναι δύο, ἡ ἀνεπάρκεια πιστώσεων τῶν τραπεζῶν γιὰ τὴν χρηματοδότησή τους καὶ ἡ πλήρης ἄγνοια τῶν ὑπουργῶν γιὰ τὶς δυνατότητές του. ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Γίρκι Κατάϊνεν τὸ εἶχε ὑπογραμμίσει καὶ πρότεινε τὴν ἀπευθείας χρημαοδότηση ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Τράπεζα Ἐπενδύσεων, χωρὶς τὴν διαμεσολάβηση τῶν ἑλληνικῶν τραπεζῶν. Πάλι ὑπῆρξαν καθυστερήσεις, διότι οἱ ὑπουργοὶ δὲν προωθοῦσαν τὶς ἀνάλογες ρυθμίσεις. Ἔτσι τὸ ἐνέταξαν στὴν ἀξιολόγηση ὡς προαπαιτούμενο καὶ ἄρχισε ἡ ἐφαρμογή του∙ μπορούσαμε στὸν ἑνάμισυ αὐτὸν χρόνο νὰ ἀντλήσουμε καὶ μέχρι δέκα δις εὐρὼ ἐπενδύσεις.