Εὐρώπη, κυρώσεις στὴ Ρωσία

Οἱ κυρώσεις κατὰ τῆς Ρωσίας συζητοῦνται εὐρύτατα στὴν Εὐρώπη, διότι πρέπει νὰ ἀνανεωθοῦν στὸ τέλος τοῦ μηνός∙ οἱ φωνὲς γιὰ τὴν κατάργησή τους εἶναι πολλές, ἀλλὰ οἱ Ἑπτὰ μεγάλοι ἔχουν ἤδη ἀποφασίσει γιὰ τὴν παράτασή τους καὶ εἶναι δύσκολο γιὰ Γερμανία, Γαλλία, Βρεταννία καὶ Ἰταλία νὰ ὑπαναχωρήσουν. Στὸ ἐσωτερικό τους ὅμως οἱ ἐξαγωγεῖς, βιομηχανικῶν καὶ ἀγροτικῶν προϊόντων κυρίως, πιέζουν ἀφόρητα γιὰ τὸν μερικὸ τουλάχιστον περιορισμό τους, ἐνῶ μερικὲς χῶρες, Οὐγγαρία, Κύπρος, Ἑλλάς, Ἱσπανία, Αὐστρία ἀπειλοῦν ὅτι θὰ καταψηφίσουν τὴν σχετικὴ πρόταση στὸ Εὐρωσυμβούλιο∙ ἀκόμη καὶ στὴν Γερμανία πολλοὶ βιομήχανοι μὲ σημαντικὲς δουλειὲς στὴν Ρωσία ὑποστηρίζουν, ὅτι ἡ ἀπουσία τους ἀπ’ τὴν ἀγορά της ἐπιτρέπει τὴν εἴσοδο τῶν ἀνταγωνιστικῶν τους ἀμερικανικῶν. Προβλέπεται δύσκολη συζήτηση γιὰ τὸ θέμα.