Ὀρλάντο, στρατιώτης ISIS

Οἱ ἐνδείξεις ὅτι ὁ σφαγεὺς τοῦ Ὀρλάντο ἦταν στρατευμένος στὸ χαλιφάτο διασταυρώνονται, ἂν καὶ δὲν τὸ ἐπιβεβαιώνει ἡ Οὐάσιγκτον∙ ἕνα ἔγκλημα τέτοιων διαστάσεων γίνεται μόνο ὅταν ὁ δράστης εἶναι ἀπόλυτα φανατισμένος καὶ πιστεύει ὅτι θὰ δικαιωθεῖ γιὰ αὐτὸ στὸν Παράδεισο, διαφορετικὰ δὲν ἀντέχεται ψυχολογικά. Δεύτερος παράγων εἶναι ἡ ἄνεση προμηθείας ὅπλων καὶ εἰσόδου στὸ κέντρο, χωρὶς κανεὶς νὰ τὸν ἐλέγξει∙ τὸ FBI τὸν ἀνέκρινε μερικὲς φορὲς ὡς ὕποπτο τρομοκρατίας, ἀλλὰ δὲν ἀπαγόρευσε τὴν ἀγορὰ ὅπλων ἀπ’ τὸν ἴδιο, οὔτε τὸν ἔθεσε ὑπὸ παρακολούθηση, διότι θὰ ἔβλεπε τὴν προμήθεια τοῦ βαρέως ὁπλισμοῦ καὶ τὴν ἐξάσκησή του σὲ αὐτόν. Κάτι δὲν πάει καλά, ὅταν ἐπιδεικνύεται τέτοια ἀμέλεια, μὲ προηγούμενο τοὺς χιλιάδες νεκροὺς στοὺς δίδυμους πύργους καὶ ἄλλες τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις.