Δημοσιοποίηση συγκρούσεων

Οἱ συγκούσεις στὸ κυβερνητικὸ στρατόπεδο γίνονται πλέον δημοσίως καὶ ὄχι ὑπογείως∙ ὁ λόγος εἶναι ἁπλός, ἡ διαρροὴ τῶν ὀπαδῶν συνοδεύει τὴν πλήρη διάλυση τοῦ κομματικοῦ μηχανισμοῦ, ἐνῶ οἱ περισσότερο συμμετέχουν ἢ καὶ πρωτοστατοῦν στοὺς προπηλακισμοὺς ὑπουργῶν καὶ βουλευτῶν. Ἔτσι διαπιστώνουν ὅτι οὔτε στὸ τηλέφωνο δὲν βγαίνουν οἱ παλιοὶ φίλοι τους καὶ βρῆκαν τὸν τρόπο τῆς ἐκφράσεως τῶν διαφωνιῶν στὴν Βουλὴ καὶ τὴν ἐπίκληση τῶν ἰδεολογικῶν τους ἀρχῶν∙ οἱ 53 ἡγοῦνται τῶν κινήσεων αὐτῶν, ἂν καὶ ἔχουν χάσει τὴν παλαιὰ αἴγλη τους καὶ τρέχουν νὰ διαβεβαιώσουν ὅτι δὲν πρόκειται ἐπιτρέψαι τὴν προώθηση τῶν ἀποκρατικοποιήσεων καὶ τὴν ἀπόλυση τῶν τρωκτικῶν τοῦ δημοσίου ταμείου. Οἱ περισσότεροι ὅμως ἔχουν πεισθεῖ ὅτι τοὺς κοροϊδεύουν καὶ τοὺς ἀποφεύγουν συστηματικά. Ἡ παρομοίας μορφῆς ἀναμέτρηση δὲν διαρκεῖ ποτὲ πολὺ στὴν ἱστορία. Πάντα ὁλοκληρώνεται γρήγορα, ἄλλωστε παραιτήθηκε ὁ ὑποδιοικητὴς τοῦ ΙΚΑ, μὲ πολλὲς καταγγελίες γιὰ τὶς παρανομίες.