Ἀποδοχὴ ἑλληνικῶν ὁμολόγων

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα θὰ δέχεται ἀπ’ τὶς 29 Ἰουνίου τὰ ἑλληνικὰ ὁμόλογα γιὰ τὴν χρηματοδότηση τῶν τραπεζῶν μας∙ δηλαδὴ θὰ δανείζονται μὲ ἐπιτόκια γύρω στὸ 0,5%, ὅπως καὶ οἱ ἄλλες εὐρωπαϊκές, ἀντὶ τοῦ 5% σήμερα. Ἡ διακοπὴ εἶχε ἀρχίσει, ὅταν πέρυσι τὸν Μάρτιο ὁ Ναπολεοντίσκος εἶχαν ἀρνηθεῖ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς συμφωνίας του μὲ τὴν Εὐρωζώνη∙ ἡ ζημία στὴν οἰκονομία ἀνυπολόγιστη καὶ μᾶλλον πλησιάζει τὰ εἴκοσι δις εὐρώ, ἂν δὲν τὰ ὑπερβαίνει μὲ τὰ πολλαπλασιαστικὰ φαινόμενα καὶ τὴν ἐπὶ ἐννεάμηνο καθυστέρηση τῆς ἀξιολογήσεως. Μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως θὰ ὑπάρξει καὶ ποσοτικὴ χαλάρωση, δηλαδὴ αὔξηση τοῦ ποσοστοῦ χρηματοδοτήσεως∙ αὐτὸ ὅμως σημαίνει ἐκπλήρωση ὅλων τῶν προαπαιτουμένων καὶ ἐπιβίωση της κυβερνήσεως ἀπ’ τὴν λαϊκὴ κατακραυγή. Ἡ κοινωνικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἐξαθλίωση ἐπιδεινώνεται, μὲ τὰ κατώτερα στρώματα στὰ ὅρια τῆς ἐπιβιώσεώς τους∙ ἄλλωστε ἔρχεται καὶ ὁ ἄμεσος ἔλεγχος τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν…