Συνάντηση τοῦ Βερολίνου

Ἡ συνάντηση τῶν πέντε Εὐρωπαίων ἡγετῶν στὸ Βερολίνο μὲ τὴν Ἄγκελα Μέρκελ θεωρεῖται ὡς τὸ συμπλήρωμα τῆς καγκελαρίου γιὰ τὴν προετοιμασία τοῦ Εὐρωσυμβουλίου τῆς Μπρατισλάβα στὸ τέλος τῆς ἄλλης ἑβδομάδος∙ εἶχαν προηγηθεῖ οἱ συναντήσεις μὲ τοὺς ἡγέτες Γαλλίας, Ἰταλίας καὶ Ἱσπανίας. Τὸ Βερολίνο προετοιμάζει τὴν ριζικὴ ἀναθεώρηση τῶν εὐρωπαϊκῶν συνθηκῶν, μετὰ τὴν ἔξοδο τῆς Βρεταννίας, καὶ τὴν ἐμβάθυνση τῆς πολιτικῆς καὶ οἰκονομικῆς συνοχῆς τῆς Εὐρωζώνης, ὅπως φαίνεται καὶ ἀπ’ τὴν σύσταση Ταμείου Κρίσεων∙ ὁ Ναπολεοντίσκος θεώρησε πιὸ σοβαρὴ τὴν συνέντευξή του στὴν Θεσσαλονίκη, παρὰ τὴν πορεία τῆς χώρας, γιὰ τὴν προβολὴ καὶ τῶν ἑλληνικῶν θέσεων. Εἶναι ἄσχετος μὲ τὰ ἑλληνικὰ καὶ εὐρωπαϊκὰ θέματα, ἀλλὰ ὄχι σὲ τέτοιο βαθμό, διότι συζητοῦνται οἱ συνθῆκες γιὰ τὴν νέα Εὐρώπη κι ἐμεῖς εἴμαστε ἀπόντες∙ φαίνεται ὅμως ὅτι τὸν ἐνδιαφέρει περισσότερο ἡ προσωπική του ἐπιβίωση καὶ τρέχει ἐν ὄψει τῶν ἀναπόφευκτων ἐκλογῶν.