Φυσικὸ ἀέριο, ἐξελίξεις

Στὴν ἀγορὰ τοῦ φυσικοῦ ἀερίου ἔχουν σημειωθεῖ ριζικὲς ἀλλαγὲς παγκοσμίως τὸν τελευταῖο καιρό∙ ἡ ἐφεύρεση νέων καὶ πολὺ πιὸ φθηνών τρόπων ὑγροποιήσεώς του ἔχει καταστήσει τὴν μεταφορά του μὲ δεξαμενόπλοια ἀνταγωνιστικὴ πολλὲς φορὲς ἀπέναντι σὲ ἐκείνη μὲ ἀγωγούς∙ ὁ πόλεμος ἀπ’ τὴν ἄλλη τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας καὶ τὸ κλείσιμο τῶν ἀγωγῶν τῆς Οὐκρανίας ἔχει μειώσει σημαντικὰ τὴν προμήθεια ρωσικοῦ φυσικοῦ ἀερίου στὴν Εὐρώπη. Ἄλλωστε ἡ γηραιὰ ἤπειρος βρίσκεται κοντὰ στὶς ἄλλες πηγές του, Μέση Ἀνατολὴ καὶ Ἀφρικὴ καὶ δὲν εἶναι ὑψηλοὶ οἱ ναῦλοι στὴν μεταφορά του∙ ἀντιθέτως ἡ Ἄπω Ἀνατολὴ εἶναι πολὺ ἀπομακρυσμένη καὶ ἀντιμετωπίζει ὑψηλὲς δαπάνες γιὰ τὰ δεξαμενόπλοια. Οἱ λόγοι αὐτοὶ ὑποχρέωσαν τὴν Μόσχα νὰ διοχετεύει πλέον τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς παραγωγῆς της στὴν Ἀσία, μὲ τὸ ὑπάρχον σύστημα ἀγωγῶν καὶ μὲ τὴν κατασκευὴ νέων∙ ἡ Ἰαπωνία βρίσκεται ἀρκετὰ κοντὰ στὶς ρωσικὲς ἐγκαταστάσεις.