Ἐφιάλτης λαϊκῶν ἐκρήξεων

Ὁ ἐφιάλτης τῶν μαζικῶν λαϊκῶν ἐκρήξεων γίνεται ὁ χειρότερος γιὰ τὴν κυβέρνηση, διότι ὅλες οἱ πληροφορίες ἀπ’ τὴν παρακολούθηση τῆς κοινῆς γνώμης εἶναι ἄκρως ἀνησυχητικές∙ οἱ διαδηλώσεις στὴ ΔΕΘ θεωροῦνται ὡς χάδια, σὲ ὅ,τι ἀκολουθεῖ ἐπειδὴ ἡ ἀγανάκτηση καὶ ἡ ὀργὴ τοῦ κόσμου δύσκολα πολὺ συγκρατεῖται πλέον. Ἄλλωστε κανένα κυβερνητικὸ στέλεχος δὲν κυκλοφορεῖ οὔτε στὴν γειτονιά του, ἐνῶ καὶ οἱ προσυνεδριακὲς συγκεντρώσεις γίνονται μυστικά, καθὼς φοβοῦνται τὴν κατακραυγὴ τῶν περιοίκων, ἂν πληροφορηθοῦν τὴν πραγματοποίησή τους∙ Ὁ Ναπολεοντίσκος τὰ ἔχει κυριολεκτικὰ χαμένα, ὅπως λέγεται στοὺς πολιτικοὺς κύκλους, καὶ ἀποφεύγει συστηματικὰ πλέον τὴν κεντρικὴ εἴσοδο τοῦ Μαξίμου, ἐνῶ τρέμει μπροστὰ καὶ στὸ σκάνδαλο τῆς Τραπέζης Ἀττικῆς, πέραν ἐκείνου τῶν τηλεοπτικῶν ἀδειῶν∙ οἱ ἐργολάβοι δείχνουν ὅτι δὲν θὰ ὑποχωρήσουν εὔκολα, διαφορετικὰ θὰ τὸ εἶχαν κάνει, διότι κινδυνεύουν μὲ ἀπόλυτη καταστροφὴ καὶ δικαστικὲς περιπέτειες. Διατείνονται μάλιστα ὅτι διαθέτουν πολλὰ κρυφὰ χαρτιά…