Δέλεαρ ψηφιακῶν ἐρευνῶν

Τὸ δέλεαρ τῶν ψηφιακῶν ἐρευνῶν ἀποβαίνει, μετὰ τὸ Brexit, ὁ νέος ἀνταγωνισμὸς Βερολίνου καὶ Λονδίνου∙ ἡ φυγὴ τραπεζῶν καὶ πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν, δυτικῶν καὶ ἀσιατικῶν, συνεχίζεται διογκούμενη ἀπ’ τὴν Βρεταννία, ἐνῶ ἀκολουθοῦν καὶ οἱ ἑταιρεῖες ψηφιακῆς τεχνολογίας, οἱ ὁποῖες ἄλλωστε δουλεύουν κυρίως μὲ τὶς πολυεθνικές. Τράπεζες καὶ βιομηχανίες προτιμοῦν τὴν Φραγκφούρτη, ὡς οἰκονομικῆς πρωτευούσης τῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ τὸ Βερολίνο φιλοδοξεῖ νὰ καταστεῖ κέντρο ψηφιακῆς τεχνολογίας τῆς Εὐρωζώνης∙ ἤδη ἀπασχολεῖ 80000 ἄτομα στὴν ἔρευνα καὶ ἔχει διαθέσει εἰδικὰ πάρκα γιὰ τὴν ἐγκατάστασή τους. Στὸ Λονδίνο ἀπασχολοῦνται 328000 στὸν κλάδο καὶ πολλὲς ἀπ’ αὐτὲς τὶς ἐπιχειρήσεις ἄρχισαν τὴν μετεγκατάστασή τους στὴν γερμανικὴ πρωτεύουσα καὶ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς πόλεις, διότι ἐπιδιώκουν τὴν παραμονή τους στὴν ἑνιαία ἀγορὰ τῆς ἠπείρου∙ εἰδικοὶ ὀργανισμοὶ ἔρχονται σὲ ἐπαφὴ μὲ ἑταιρεῖες στὴν Ἀγγλία καὶ τὶς προτείνουν ὅρους ἐργασίας καὶ πιστωτικὲς συνθῆκες πολὺ καλύτερες τῶν ὅσων ἔχουν ἐκεῖ.