Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις στὴν Δύση καὶ σταθεροποιητικὲς στὴν Ἀσία∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1146 δολλάρια καὶ 112,8550 γιέν, ἀλλὰ βελτιώθηκαν, χρυσός, 1319,60, καὶ πετρέλαιο, 46,70. Ἡ ἀναμονὴ χαρακτηρίζει τοὺς ἐπενδυτές, ἐνῶ ἡ ἔκκληση κορυφαίων Εὐρωπαίων τοῦ Ἱδρύματος Ζὰκ Ντελόρ, τοῦ ἀρχιτέκτονος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καὶ τῆς Εὐρωζώνης, γιὰ ἀναθεώρηση τῶν θεσμῶν της καὶ ἀντιμετώπιση τῶν νέων συνθηκῶν, ἔχει ἐπηρεάσει πολλοὺς στὴν γηραιὰ ἤπειρο∙ ὅλοι ἀναγνωρίζουν ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἐπαννεκίνηση τῆς Εὐρώπης καὶ ἀναμένουν τὸ Εὐρωσυμβούλιο τῆς Ρώμης τὸν Μάρτιο, μετὰ τὴν ὑποβολὴ τῶν προτάσεων, κατὰ τὶς ἀποφάσεις τῆς Μπρατισλάβας. Οἱ σχέσεις μὲ τὴν Βρεταννία παραμένουν στάσιμες, ἀλλὰ ἡ καθυστέρηση ἀποβαίνει εἰς βάρος της, διότι οἱ 27 προωθοῦν τὴν ἑνότητά τους, ἔστω καὶ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν καθημερινῶν προβλημάτων∙ οἱ ἰσχυρότεροι δεσμοὶ συνάπτονται, μὲ βάση τὴν καθημερινότητα, ἡ ὁποία ἑνώνει πιὸ ἀποτελεσματικὰ τοὺς συγγενεῖς λαούς.