Ἀναπόφευκτες πλέον οἱ πολιτικὲς ἐξελίξεις

Οἱ πολιτικὲς ἐξελίξεις καθίστανται πλέον ἀναπόφευκτες, μὲ τὴν ἀπειλὴ ἐπιβολῆς τετάρτου μνημονίου, πέραν τοῦ κόφτη, τῶν σκανδάλων νὰ ξεπετάγονται ὡς μανιτάρια μετὰ τὴν βροχὴ καὶ τῆς συγκρούσεως μὲ τὴν ἐκκλησία σὲ ἀνεξέλεγκτη φάση∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ἐπέστρεψε χθές, ἀλλὰ ἦταν σὰν χαμένος καὶ σὲ κατάσταση διαφυγῆς, ὅταν κρύβεται ἀπ’ τὸν κόσμο καὶ τοὺς ὑπουργούς του. Ἡ ἀποφυγὴ ἀντιμετωπίσεως τῶν προβλημάτων καὶ ἡ μετατόπισή τους στὸ μέλλον δὲν ἀποδίδει πλέον, διότι ἡ κατάχρηση τοῦ δημοσίου χρήματος καὶ ἡ καταλήστευση τῶν τραπεζῶν γίνεται ἀπὸ ἐργολάβους φίλους τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ ὑπουργῶν του, ἐνῶ τὸ κόμμα διαλύθηκε καὶ δὲν μαζεύει οὔτε ὅσους εἶχε στὴν παλιά του δύναμη∙ οἱ ἀπαντήσεις πρέπει νὰ δοθοῦν αὐτὴν τὴν ἑβδομάδα, διότι διαφορετικὰ δὲν κλείνει ἡ ἀξιολόγηση καὶ ἔρχεται δρομαῖο τὸ τέταρτο μνημόνο, πέραν τοῦ κόφτη ποὺ ἔχει ἤδη ἐπιβληθεῖ μεγαλοπρεπῶς. Τὸ πολιτικὸ πρόβλημα γίνεται πιὰ καὶ προσωπικό, ἐπειδὴ μόνο ὁ πρωθυπουργὸς μπορεῖ νὰ δώσει λύσεις σὲ παρόμοιες δραματικὲς καταστάσεις καὶ κανεὶς ἄλλος, ἀφοῦ καὶ τὸ Σύνταγμά μας εἶναι πρωθυπουργικοκεντρικό∙ ἀλλὰ ὁ Ναπολεοντίσκος ἐμφανίζεται ἀδύναμος γιὰ τολμηρὲς ἀποφάσεις, ἄλλωστε οὐδέποτε ἦταν, τὸν πῆρε τὸ κύμα καὶ τὸν ἀνέβασε στὴν ἐπιφάνεια, διότι δὲν εἶχε βάρος γιὰ νὰ πάει στὰ βαθειά. Τώρα ὁδηγεῖται ὡς καρυδότσουφλο στὰ βράχια.
Ἡ ἀξιολόγηση καὶ τὸ δημοσιονομικὸ ἔλλειμμα ἀνταγωνίζονται σὲ ὀξύτητα τὰ σκάνδαλα καὶ τὴν κομματικὴ διάλυση∙ οἱ καθυστερήσεις στὰ προαπαιτούμενα ἀφοροῦν τὶς μεταρρυθμίσεις καὶ ἀκόμη περισσότερο τὴν κομματικοποίηση τοῦ κράτους, ἐνῶ ἀποκαλύπτεται ὅτι ἡ κυβέρνηση ἔδωσε τὰ κόκκινα δάνεια στοὺς κερδοσκόπους, παρὰ τὶς ἐπιφυλάξεις τῆς Ἐπιτροπῆς. Μπροστὰ στὰ συσσωρευμένα προβλήματα, ὁ Ναπολεοντίσκος ἀπαντάει μὲ τὴν ἐξόφληση τῶν ὑποχρεώσεών του πρὸς τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους, ὅπως γίνεται μὲ τὰ κόκκινα δάνεια στὴν συνέχεια τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεως τῶν τραπεζῶν καὶ ἐκποιήσεώς τους στοὺς ἴδιους, ἐνῶ οἱ ὑπουργοὶ φροντίζουν μόνο γιὰ τὴν τακτοποίηση τῶν ἡμετέρων, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπ’ τὶς παρασπονδίες στὸν διορισμὸ τῶν διοικήσεων τοῦ Ὑπερταμείου καὶ τῶν τραπεζῶν∙ ἡ ζημία ποὺ γίνεται στὴν οἰκονομία δὲν ὑπάρχει στὸ μυαλό τους, ὅπως δὲν ὑπῆρχε ἀπ’ τὴν πρώτη στιγμὴ ἀναλήψεως τῆς ἐξουσίας. Ἡ ἀπουσία συντονισμοῦ εἶναι ἐμφανέστατη σὲ ὅλους, ὅπως δείχνουν οἱ ἀποκαλύψεις τῶν σκανδάλων καὶ ἡ ὑπόθεση τῶν τηλεοπτικῶν ἀδειῶν∙ δὲν ὑπῆρχε ἔμπειρος πολιτικὸς πίσω τους γιὰ νὰ τοὺς ἐπισημάνει τὸ ποῦ ὁδηγοῦν οἱ προχειρότητες τους, ἂν ἦταν μόνο προχειρότητες, καὶ δὲν ἦταν προδιατεταγμένη ὑπηρεσία, ὅπως τὸ ἐπιβεβαιώνουν τὰ γεγονότα. Φαίνεται ὅμως ὅτι καὶ οἱ ἀτλαντικοὶ προστάτες τους τοὺς ἔχουν ἐγκαταλείψει, διαφορετικὰ δὲν θὰ ἔκαναν τὶς γελοιότητες μὲ τὶς τηλεοπτικὲς ἄδειες καὶ τὸν ἐργολάβο τους.
Πέραν ὅμως τῶν σκανδάλων γιὰ τὰ ὁποῖα ἤδη παρενέβη ὁ εἰσαγγελέας ὑπάρχει καὶ ἡ καθημερινότητα, ὁ ἁπλὸς Ἕλληνας πρέπει νὰ ζήσει τὴν οἰκογένειά του, καθὼς ἔρχεται Ὀκτώβριος καὶ χειμώνας∙ ἡ ἀδυναμία πληρωμῆς τῆς Ἐφορίας καὶ τοῦ ΕΝΦΙΑ αὐτὴν τὴν ἑβδομάδα προβλέπεται ἀπ’ τοὺς λογιστὲς ὅτι θὰ ὑπερβεῖ τὸ 60-80%, ὁπότε τὸ δημοσιονομικὸ ἔλλειμμα δὲν καλύπεται καὶ ὑποχρεωτικὰ ἔρχεται καὶ ἐπισήμως ὁ κόφτης καὶ τέταρτο μνημόνιο, διότι οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν τὸν θεωροῦν ἐπαρκῆ γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἐλλειμμάτων. Μπρὸς βαθὺ καὶ πίσω ρέμα γιὰ τὸν Ναπολεοντίσκο, ἐνῶ ἡ ἀγορὰ στενάζει καὶ ἡ ἀπουσία ρευστότητος ἀπειλεῖ μὲ κλείσιμο καὶ τὶς τελευταῖες ἐπιχειρήσεις∙ τὸ πρόβλημα τῆς ἐμπιστοσύνης στὴν κυβέρνηση εἶναι τὸ πρῶτο γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας καὶ αὐτὴ δὲν ἀποκαθίσταται μὲ τὴν ὑπονόμευση τῶν ἐπενδύσεων, ὅταν ἀκόμη καὶ γιὰ ἐκεῖνες τοῦ ἐμίρη τοῦ Κατὰρ προβάλλουν σὲ κάθε ἐνέργειά του. Οἱ ξένοι ἔχουν πεισθεῖ ὅτι αὐτὸ γίνεται συνειδητὰ καὶ προμελετημένα, ὅπως κάνει ὁ ἐξ Ἑκάλης πολυσχήμων ἀριστερὸς ὑπουργός∙ ἀλλὰ καὶ ὅλοι σχεδὸν οἱ Ἕλληνες τὸ ἔχουν πιστέψει τώρα, ὅτι ἡ χρεωκοπία τῆς χώρας εἶναι σχέδιο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, διότι, μόνο καὶ μόνο μὲ τοὺς τραπεζικοὺς ἐλέγχους, ὁδήγησαν τὴν οἰκονομία στὴν ὕφεση καὶ ἑκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίους στὴν χρεωκοπία. Κι ὁ μπάκαλης τῆς γειτονιᾶς τὸ γνώριζε αὐτό…
Τὰ σκάνδαλα δὲν προῆλθαν τυχαῖα, ἀλλὰ ἦταν μέσα στὴν φύση τῆς ἀριστερῆς ἐξουσίας∙ οἱ ὑπουργοὶ καὶ οἱ ἐργολάβοι πίστευαν ὅτι θὰ κυβερνοῦν τὴν χώρα γιὰ δεκαετίες, ὅπως συμβαίνει γιὰ ὅλους τοὺς ὁλοκληρωτικῆς νοοτροπίας δημαγωγούς. Ἔτσι διαχειρίσθηκαν τὸ δημόσιο χρῆμα κατὰ τὴν βούλησή τους καὶ τὶς ἐξαρτήσεις τους, διότι ὁ ἐργολάβος τους ἔχει καὶ τὶς διασυνδέσεις του στὴν Ἰταλία καὶ ἐκεῖθεν πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ∙ μόνο ἡ νοοτροπία αὐτὴ ἐξηγεῖ τὸν τρόπο τῆς τακτικῆς τους, χωρὶς νὰ σεβασθοῦν τὴν νομιμότητα, οὔτε καὶ στὰ ἁπλὰ πράγματα, ὅπως στὸν ἔλεγχο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης στὰ τραπεζικά. Σὲ αὐτὸ φαίνεται ὅτι ἤλπιζαν στὴν ἔξοδο τῆς Ἑλλάδος ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη καὶ στὴν διαχείριση τῆς οἰκονομίας κατὰ τὸ δκοῦν, μὲ μοναδικὸ κριτήριο τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν κερδοσκόπων∙ δύσκολα βρίσκει κανεὶς ἄλλη ἑρμηνεία γιὰ τὶς παιδαριώδεις ἀποφάσεις τους καὶ τὴν χορήγηση δεκάδων ἑκατομμυρίων εὐρὼ ἀφειδῶς, λὲς κι ἦταν περιουσία τοῦ μπαμπᾶ τους. Ἔρχεται ὅμως ἡ ὥρα τῆς λογοδοσίας καὶ μάλιστα λίαν αὐστηρᾶς, ὄχι μόνο στὶς δικαστικές μας ἀρχές, ἀλλὰ καὶ στὶς εὐρωπαϊκές∙ σύντομα θὰ ἔχουμε πολλὰ νὰ παρακολουθήσουμε. Ἡ διάλυση τοῦ κόμματος εἶναι τὸ ἄλλο πρόβλημα, καθὼς γιὰ τὸ συνέδριο μένουν τρεῖς κι ὁ κοῦκκος∙ ὅταν μάλιστα φιλόδοξοι πρῶτοι βουλευτὲς δηλώνουν ὅτι δὲν θὰ ξαναπολιτευθοῦν, καὶ σὲ μεγάλες περιφέρειες, αὐτὸ λέει πολλά.
Ὁ καταποντισμὸς τοῦ Ναπολεοντίσκου, διότι τὸ κόμμα βαδίζει στὸν δρόμο τῆς ἀντιστροφῆς τοῦ 2012, ἔχει προκαλέσει πανικὸ στὸ Μέγαρο Μαξίμου καὶ παράκρουση στὸν ἴδιο∙ δὲν πίστευε ποτὲ ὅτι ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, πρὶν συμπληρώσει ἑξάμηνο στὴν προεδρία τῆς Νέας Δημοκρατίας θὰ γινόταν πιὸ δημοφιλὴς στὸν ἑλληνικὸ λαό. Τὸ πρῶτο πρᾶγμα ποὺ διάβασε –στὸ βαθμὸ ποῦ διαβάζει- χθὲς ἦταν οἱ τελευταῖες δημοσκοπήσεις καὶ ἡ ἀξιολόγησή τους ἀπ’ τοὺς εἰδκούς∙ ὅλες δείχνουν, καὶ οἱ πιὸ εὐνοϊκὲς γιὰ τὴν κυβέρνηση, τὴν διαφορὰ στὴν πρόθεση ψήφου ἄνω τῶν δύο δεκάδων, μὲ τὴν ἀποδοχὴ πρωθυπουργοῦ μεγαλύτερη καὶ τὴν παράσταση νίκης στὶς τέσσερες μὲ πέντε, ἐνῶ οἱ δημοσκόποι τοῦ εἶπαν ὠμὰ ὅτι ἔχει ἀργήσει γιὰ τὶς ἀντιδράσεις του, «τὸ πρᾶγμα δὲν συμμαζεύεται», ἦταν ἡ χαρακηριστικὴ φράση τοῦ πιὸ σοβαροῦ ἀπ’ αὐτούς. Κοινὴ εἶναι ἡ πεποίθηση πλέον ὅτι βρίσκονται σὲ φάση ἀκροβολισμῶν ὀπισθοφυλακῶν, μὲ ἀβέβαιο τὸ τελικὸ ἀποτέλεσμα, διότι δὲν ἔχει ἀπομείνει κανένας μὲ ἀγωνιστικὴ διάθεση στὸν κομματικὸ μηχανισμό∙ οἱ προσυνεδριακὲς συγκεντρώσεις γίνονται σὲ μικροὺς κλειστοὺς χώρους καὶ μυστικά, χωρὶς κάμερες καὶ δημοσιότητα. Ἡ Νέα Δημοκρατία ἀπ’ τὴν ἄλλη καλπάζει καὶ θεωρεῖται ὡς ἡ μοναδικὴ ἐλπίδα γιὰ τὸν τόπο∙ ἡ ἑνότητά της στὴν κορυφὴ ἔχει ἐπιβεβαιωθεῖ καὶ ἡ ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας θεωρεῖται ἀπὸ ὅλους ἐπικείμενη λίαν συντόμως.