Ἄστρο Φωτεινῆς Ἀγραφιώτου

Ἡ Φωτεινὴ Ἀγραφιώτου εἶναι μιὰ νεαρὴ Ἑλληνίδα, ἐρευνητὴς τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας ἡ ὁποία διαπρέπει στὸ Τορόντο, στὶς ἔρευνές της γιὰ τὴν καταγραφὴ καὶ μελέτη τῶν συναισθημάτων τοῦ ἀνθρώπου∙ ἔχει τελειώσει τὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καὶ ἐπέλεξε τὸν Καναδᾶ γιὰ τὶς μεταπτυχιακές της σπουδές, ὅπου καὶ ἀμέσως διακρίθηκε. Εἶναι μόλις 25 ἐτῶν, ἀπ’ τὸ Πρωτοχῶρι Κοζάνης, ἀλλὰ ἔχει σχηματίσει ὁμάδα ἐρευνητῶν οἱ ὁποῖοι καταγράφουν τὶς ἀνάλαφρες ἀλλαγὲς στὴν ἀπόχρωση καὶ στὶς ἀντιδράσεις τοῦ προσώπου, ἀναλόγως πρὸς τὰ συναισθήματα, ἢ τοὺς κτύπους τῆς καρδιᾶς καὶ προσπαθοῦν νὰ φτιάξουν ἀλγορίθμους γιὰ τὴν ἀξιολόγησή τους∙ ἤδη ἔχουν προχωρήσει τὸ πρόγραμμά τους, ΝΥΜΙ ὀνομαζόμενο, καὶ ἀποβλέπουν στὴν χρήση του γιὰ ἰατρικοὺς σκοπούς.