Ταπεινῆς οὔσης τῆς Ἑλλάδος

Οἱ εἰσβολὲς Θρακῶν καὶ τῶν Σκυθῶν στὴν Ἑλλάδα ἔγιναν στὴν ἡρωικὴ ἐποχή, ὅταν ἦταν διασπασμένοι οἱ Ἕλληνες σὲ μικρὲς πόλεις καὶ δὲν εἶχαν μεγάλες δυνατότητες ἀμύνης∙ εἶχαν παραμείνει ὅμως στὴν μνήμη τους ὡς οἱ πρῶτοι ἀγῶνες γιὰ τὴν προάσπιση τῆς ἀνεξαρτησίας καὶ τῆς ἐλευθερίας τους. «Ἔτι γὰρ ταπεινῆς οὔσης τῆς Ἑλλάδος ἦλθον εἰς τὴν χώρα ἡμῶν Θρᾷκες μὲν μέτ’ Εὐμόλπου τοῦ Ποσειδῶνος»∙ διότι ὅταν ἀκόμη ἦταν ἄγνωση ἡ Ἑλλάδος εἰσέβαλαν στὴν χώρα μας οἱ Θράκες μὲν μὲ τὸν Εὔμολπο ἀρχηγό, τὸν υἱὸ τοῦ Ποσειδῶνος. «Σκύθαι δὲ μετ’ Ἀμαζόνων τῶν Ἄρεως θυγατέρων, οὐ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον»∙ καὶ οἱ Σκύθες μὲ τὶς Ἀμαζόνες, τὶς κόρες τοῦ Ἄρεως, ὄχι ὅμως στὸν ἴδιο χρόνο. «Ἀλλὰ καθ’ ὃν ἑκάτεροι τῆς Εὐρώπης ἐπῆρχον»∙ ἀλλὰ τὴν περίοδο ποὺ ὁ καθένας τους κυριαρχοῦσε στὴν Εὐρώπη. Ἦταν μαζικὲς οἱ εἰσβολές του, ἔστω καὶ ἀνοργάνωτες.