Οἱ Εὐρωπαῖοι, ἄμυνα σὲ ἐθνική μας συμφορὰ

Ὁ Ναπολεοντίσκος συνειδητὰ μᾶλλον ὁδηγεῖ τὴν χώρα σὲ ἐθνικὴ συμφορὰ ἀπέναντι στὴν Τουρκία καὶ μοναδικὴ ἄμυνά μας εἶναι πλέον οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ τὸ Κρεμλίνο∙ ἡ ἐνδοτικότης του ἀπέναντι στὴν Ἄγκυρα, ἀπ’ τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας, ἀλλὰ καὶ οἱ δύο τελευταῖες κινήσεις παραδόσεώς του στὸν Ταχὶπ Ἐρντογὰν θεωροῦνται ὡς πράξεις ἐθνικῆς προδοσίας. Στὴν Νέα Ὑόρκη δέχθηκε -διότι ἦταν προσωπική του ἡ ἐπιλογὴ ἡ ἄρνησή του νὰ συμμορφωθεῖ μὲ τὶς εἰσηγήσεις τῶν διπλωματῶν- καὶ συζήτησε μὲ τὸν Τοῦρκο πρόεδρο μὲ δύο τουρκικὲς σημαῖες πίσω τους, κατὰ παράβαση κάθε διπλωματικῆς τάξεως∙ ὅταν συναντῶνται δύο ἡγέτες, ἀνεξαρτήτως τοῦ μεγέθους τῶν χωρῶν τους -ὅπως ὅταν ἐπισκέπτεται ὁ πρωθυπουργὸς τοῦ Λινχεστάιν, μὲ τοὺς πενῆντα περίπου συνολικὰ ὑπαλλήλους τους τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ, τότε πίσω τους κυματίζει ἡ σημαία τῆς Γερμανίας καὶ τοῦ Λιχνεστάιν- οἱ σημαῖες δείχνουν ἀποκλειστικὰ τὴν ἀνεξαρτησία καὶ τὴν διεθνῆ κυριότητα τῶν κρατῶν τους. Ὁ πρωθυπουργὸς κατήργησε τὴν ἐθιμοτυπία, ἀλλὰ ἡ ἐθιμοτυπία εἶναι ὑπεράνω προσώπων καὶ καταγράφεται ἡ κατάργησή της διεθνῶς, δηλαδὴ ὁ ὑποβιβασμὸς τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς χώρας∙ δεύτερο γεγονὸς ἔγινε πέντε μέρες μετά. Ὁ Τοῦρκος πρόεδρος κατήγγειλε τὴν Συνθήκη τῆς Λωζάννης, ἔστω καὶ φραστικά,καὶ ἡ κυβέρνηση ἀπάντησε μὲ κύκλους τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν καὶ τοῦ Μεγάρου Μαξίμου.
Αὐτὰ εἶναι ἀδιανόητα πράγματα στὴν πολιτική μας ζωή∙ διεθνῶς ὅλοι καταλαβαίνουν ὅτι ἡ ἀριστερὴ κυβέρνηση συμπεριφέρεται δουλικὰ ἀπέναντι στὶς ἀπαιτήσεις τῆς Τουρκίας, χωρὶς κανένα οὐσιαστικὸ λόγο, παρὰ γιὰ αἰτίες ποὺ γνωρίζει μόνο ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ μερικοὶ στενοὶ συνεργάτες του∙ στοὺς μεγαλύτερους θυμίζει τὴν κατάρρευση τῆς χούντας. Ἔτσι καὶ τότε ὁ ἀόρατος δικτάτωρ παρέμεινε στὴν σκιὰ καὶ ὁ πρωθυπουργός του εἶχε ἐξαφανισθεῖ καὶ δὲν εὕρισκε κανέναν ὁ Ἀμερικανὸς ἀπεσταλμένος Τζόζεφ Σίσκο γιὰ νὰ συνεννοηθοῦν∙ χάθηκε πάλι ὁ πρωθυπουργὸς τῆς χώρας -ὅποιος κι ἂν εἶναι, ἔστω κι ἂν ἀποδεικνύει ὅτι εἶναι ἄσχετος μὲ τὴν πολιτικὴ καὶ δειλὸς καὶ ὀλιγόνους, ἀλλὰ ἀσκεῖ ἀκόμη τὴν ἐξουσία καὶ δεσμεύει τὴν χώρα μὲ τὶς ἀποφάσεις του καὶ παραλείψεις του, ἐνῶ ὁ ἐσμὸς τῶν ὑπουργῶν καὶ βουλευτῶν του ἐπιβεβαιώνει τὸν χαρακτηρισμό τους-, μετὰ τὶς δηλώσεις τοῦ Τούρκου προέδρου καὶ δὲν ἀπάντησε εὐθέως, ὅπως ὄφειλε μὲ προσωπικὴ δήλωσή του. Ὅταν εἶχαν ἐξαφανισθεῖ οἱ χουντικοί, μετὰ τὸ πραξικόπημα στὴν Κύπρο, ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς, μὲ εὐθεῖα προσωπική του δήλωση, προειδοποίησε τὴν Ἄγκυρα σὲ αὐστηρὸ τόνο καὶ ἐπανῆλθε στὴν χώρα, ἀποκατέστησε τὴν δημοκρατία καὶ συγκράτησε τοὺς Τούρκους∙ στὶς μέρες μας δίδουμε τὴν ἐντύπωση, ὅτι δὲν ὑπάρχει κυβέρνηση, καὶ δὲν ὑπάρχει στὴν πραγματικότητα, ὅταν γίνονται παρόμοιες δουλικὲς ὑποχωρήσεις. Τὸ Βερολίνο ἔσωσε τὴν κατάσταση…
«Ἑνὸς κακοῦ μύρια ἕπονται», ἔλεγον οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν πρόγονοι, κι αὐτὸ συμβαίνει στὴν Ἑλλάδα∙ ὁ Ναπολεοντίσκος τὸ ἀντιλαμβάνεται, τόσο μυαλὸ μᾶλλον ἔχει, ὅτι εἶναι οἱ τελευταῖες μέρες του καὶ κυριολεκτικὰ παραδέρνει, χωρὶς νὰ καταλαβαίνει τὸ τί κάνει. Ἡ οἰκονομία ἔχει διαλυθεῖ καὶ σὲ λίγες μέρες ποὺ θὰ ὰνακοινώσει τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν τὰ στοιχεῖα θὰ δοῦμε πόσοι πλήρωσαν Ἐφορία καὶ ΕΝΦΙΑ, γιατὶ δὲν ἔχουν κι ὄχι γιὰ ἄλλο λόγο∙ ἡ ἀπορρόφηση τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων εἶναι μηδαμινή, ἀφοῦ καὶ τὶς πιστώσεις γιὰ τὶς προσφυγικὲς ἀνάγκες δὲν τὶς ἀντλοῦν, διότι δὲν ἔχουν καταστρώσει τὰ ἀπαραίτητα σχέδια, ἐνῶ οἱ ἡμέτεροι ἁλωνίζουν. Τὰ προγράμματα ΕΣΠΑ καὶ Γιοῦνκερ ἔχουν ἐγκαταλειφθεῖ καὶ δὲν ἀπαντοῦν στὶς παρατηρήσεις τῆς Ἐπιτροπῆς, ἐνῶ ἔχουν παραιτηθεῖ κι ἀπ’ τὴν διεκδίκηση τῆς ἐπιστροφῆς τῶν κερδῶν τῶν Κεντρικῶν Τραπεζῶν τῆς Εὐρζώνης ἀπὸ ἑλληνικὰ ὁμόλογα, χωρὶς κανένα λόγο, ὕψους ὀκτὼ δις εὐρώ, ὅπως προβλεπόταν ἀπ’ τὴν συμφωνία τοῦ Νοεμβρίου 2012∙ μὲ μπακαλίστικο λογαριασμό, μόνο τὸ πρόγραμμα Γιοῦνκερ καὶ τὰ κέρδη τῶν ὁμολόγων ἀνέρχονται σὲ δώδεκα μὲ δεκατέσσερα δις. Δὲν ἔγιναν τυχαῖα αὐτά, ποτὲ δὲν γίνονται τυχαῖα οἱ ὑπονομευτικὲς τῆς οἰκονομίας κινήσεις, ἀλλὰ προγραμματισμένα, ὅπως ἦταν τὸ πρῶτο ἑξάμηνο τοῦ 2015∙ τὸν ἴδιο σκοπὸ ὑπηρετοῦν, τὶς ἐντολὲς τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων γιὰ χρεωκοπία μας.
Οἱ φασιστικὲς μεθοδεύσεις στὴν καθημερινὴ ζωή, στὶς τηλεοπτικὲς ἄδειες καὶ στὴν δικαιοσύνη, κινοῦνται ἀπ’ τὰ ἴδια κέντρα καὶ ὑπηρετοῦν τοὺς ἴδιους σκοπούς∙ διαπιστώνουν ὅτι ξεσηκώνεται ὁ κόσμος καὶ ὁδηγεῖται σὲ κανονικὴ ἐξέγερση, ὁπότε πιστεύουν, ὡς γνήσια φασιστοειδῆ, στὶς ὁλοκληρωτικῆς νοοτροπίας παρεμβάσεις τους γιὰ ἔλεγχο τῶν πραγμάτων. Ἀξιολύπητες καταστάσεις γιὰ τὴν χώρα καὶ ἀξιοθρήνητες γιὰ τοὺς ἴδιους, ἂν καὶ στὸ τέλος μᾶλλον δὲν θὰ βρεθεῖ κανένας νὰ ἐκφράσει ἔστω καὶ μία λέξη συμπαθείας∙ ὅταν στὶς ἐμφανίσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου παραβρίσκονται μόνο οἱ ἀστυνομικοὶ καὶ οἱ παρατρεχάμενοι, ἐνῶ δὲν ἀνακοινώνεται ἀπὸ πρὶν ἡ πραγματοποίησή τους, διότι φοβοῦνται τὴν ἀποδοκιμασία τοῦ κόσμου, ποιὸς βλέπει τὴν κυβέρνηση μὲ ἀνεκτικὸ ἔστω βλέμμα. Ἄλλωστε οἱ πιέσεις τῶν κομματικῶν γιὰ τὴν ἀναβολὴ τοῦ συνεδρίου αὐξάνονται, ἐνῶ πολλοὶ προειδοποιοῦν ὅτι, ἂν γίνει καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴ λίγου κόσμου, τότε δὲν ἀποκλείονται τὰ ἔκτροπα∙ ἡ κυβέρνηση βρίσκεται στὸ κενὸ καὶ στηρίζεται σὲ δύο πράγματα, στοὺς ἀτλαντικοὺς ἀνθυπάτους καὶ στὴν διαπλοκή, παλαιὰ καὶ νέα. Ἡ ἐλευθερία τοῦ τύπου ἔχει καταργηθεῖ στὴν πράξη, διότι δὲν ὑπάρχουν δημοσιογράφοι μὲ γνώμη καὶ σθένος γιὰ τὴν προάσπισή της καὶ ἐπειδὴ οἱ ἐκδότες, ἐντύπου καὶ ἠλεκρονικοῦ τύπου, δὲν τὴν ξέρουν τὴν δουλειὰ αὐτή. Ἀπομένουν μόνο κάποιες ἱστοσελίδες, μὲ ὅλα τὰ ἀρνητικά τους, διότι οἱ περισσότερες βρίσκονται στὰ πρῶτα βήματά τους.
Ἡ μεταστροφὴ τοῦ λαοῦ προσλαμβάνει πλέον τὴν μορφὴ τῆς χιονοστιβάδος∙ ἀκόμη καὶ οἱ χαλκευμένες δημοσκοπήσεις δίδουν διψήφιο ἀριθμὸ διαφορᾶς τῆς Νέας Δημοκρατίας καὶ οἱ πραγματικὲς τὴν ἀνεβάζουν σὲ εἴκοσι μονάδες∙ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης καὶ οἱ Κώστας Καραμανλῆς καὶ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἀνησυχοῦν πλέον πάρα πολὺ γιὰ τὴν τύχη τῆς χώρας, ἔστω κι ἂν προτιμοῦν τοὺς χαμηλοὺς τόνους στὰ ἐθνικὰ θέματα, δι’ εὐνοήτους λόγους, διότι δὲν πρέπει νὰ πυροδοτήσουν τὶς ἐκρήξεις στὸν λαό. Τὸ πρόβλημα τῆς πολιτικῆς μας ζωῆς εἶναι ἕνα πλέον, τὸ πῶς θὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπ’ τὴν λοιμικὴ τῆς ἀριστερῆς ἐξουσίας, μὲ τὶς λιγώτερες δυνατὸν ζημίες∙ ἡ οἰκονομικὴ καταστροφὴ ἔχει ἐπέλθει καὶ αὐτὸ τὸ γνωρίζουν οἱ πάντες, ἀλλὰ εὐτυχῶς μᾶς προφυλλάσσει ἀπ’ τὰ χειρότερα ἡ Εὐρωζώνη. Ἕνα εἶναι τὸ ζητούμενο ἀπ’ τὴν Νέα Δημοκρατία, ἡ διασφάλιση τῆς ταχυτέρας δυνατὸν ἀποκαταστάσεως τῆς ἐμπιστοσύνης τὴν ἑπομένη∙ δὲν εἶναι καὶ πολὺ δύσκολο αὐτό, διότι διαθέτει ἡ Ἑλλὰς πολλοὺς ἀνταγωνιστικοὺς κλάδους, ἴσως περισσότερους ἀπὸ ὅποια ἄλλη χώρα, ἀρκεῖ ἡ ἀρὰ τῆς ἀριστερᾶς νὰ τελειώσει. Στὰ ἐθνικὰ θέματα ὅμως ἡ κατάσταση εἶναι χειρότερη, διότι δὲν ὑπάρχει κυβέρνηση καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος, ἑκὼν ἄκων, ἔχει ἐνδώσει ἀπέναντι στὴν Ἄγκυρα∙ οἱ ἐπαφὲς τῶν κορυφαίων τῆς Νέας Δημοκρατίας, μὲ τὶς Βρυξέλλες καὶ τὸ Βερολίνο ἔχουν πυκνώσει, συνεχῆ ἐνημέρωση ἔχουν…