Βρεταννία, Μάρτιο Brexit

Ἡ ἔναρξη τῶν διαπραγματεύσεων γιὰ τὴν ἔξοδο τῆς Βρεταννίας ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση θὰ γίνει μέχρι τὸ Μάρτιο, δήλωσε ἡ πρωθυπουργὸς τῆς χώρας, ὁπότε ἡ ὁλοκλήρωσή τους προβλέπεται γιὰ τὶς ἀρχὲς τοῦ 2019∙ τὸ Λονδίνο ἄρχισε νὰ ἀνταλαμβάνεται ὅτι ἡ ὅποια καθυστέρηση, ἔστω κι ἂν δὲν εἶναι ἀκόμη ἕτοιμο, ἀποβαίνει εἰς βάρος τῆς οἰκονομίας του. Ἡ διαρροὴ κεφαλαίων καὶ πολυεθνικῶν συνεχίζεται κλιμακούμενη, ἐνῶ καὶ πολλὲς βιομηχανίες συζητοῦν τὴν μεταγκατάστασή τους, μὲ πρώτη τὴν αὐτοκινητοβιομηχανία∙ ὅλες θέτουν ὡς ἀπαραίτητη προϋπόθεση παραμονῆς τὴν ἔνταξη στὴν ἑνιαία ἀγορά∙ αὐτὸ ὅμως εἶναι καὶ τὸ κύριο πρόβλημα, διότι τὸ ὄχι στὸ δημοψήφισμα ἦταν κατὰ τῆς ἐλευθέρας μετακινήσεως τῆς ἐργασίας, τῶν Εὐρωπαίων μεταναστῶν δηλαδή. Ἡ Ἐπιτροπὴ ὥρισε ὡς ἐπικεφαλῆς τὸν Μισὲλ Μπαρνιέ, πρώην Ἐπίτροπο γιὰ τὴν κίνηση κεφαλαίων, μὲ ἕδρα τὸ Λονδίνο∙ γνωρίζει ἄριστα τὴν ἀγγλικὴ οἰκονομία καὶ θεωρεῖται σκληρὸς καὶ ἱκανὸς διπλωμάτης.