Βρεταννία, μέτρα προνοίας

Στὴν λήψη μέτρων προνοίας, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ὑφέσεως, ἐξ αἰτίας τῆς ἐξόδου τῆς χώρας ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, προχωράει ἡ βρεταννικὴ κυβέρνηση∙ ὁ ὑπουργός της Οἰκονομικῶν ἀνακοίνωσε τὴν ἔκτακτη διάθεση τριῶν δις στερλινῶν γιὰ τὴν χρηματοδότηση τῆς οἰκοδομῆς, τὸν ὁποῖο θεωροῦν ὡς δυναμικὸ κλάδο τῆς οἰκονομίας. Ταυτοχρόνως ἀναγνωρίζουν ὅτι οἱ ἐπιπτώσεις στὴν Βρεταννία θὰ εἶναι πολὺ σοβαρές, κυρίως ἐξ αἰτίας τῆς ἀποχωρήσεως ἀπ΄ τὴν ἑνιαία ἀγορά∙ ἡ Τερέζα Μαίυ δηλώνει πλέον ὅτι δὲν θὰ κάνει ἀπόδεκτη τὴν ἀπαίτηση τῶν Εὐρωπαίων, γιὰ ἐλεύθερη διακίνηση τῆς ἐργασίας, ἐνῶ δέχεται τὴν ἐλευθερία κινήσεως, ἀγαθῶν, ὑπηρεσιῶν καὶ κεφαλαίου, ἀλλὰ οἱ Βρυξέλλες εἶναι ἀνυποχώρητες. Ταυτοχρόνως παρακολουθοῦν τὴν φυγὴ κεφαλαίων καὶ πολυεθνικῶν ἀπ’ τὴν χώρα καὶ τὸ Σίτυ περισσότερο∙ φέρονται ἀποφασισμένοι νὰ σεβασθοῦν τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ δημοψηφίσματος, παρὰ τὴν ἀλλαγὴ τῆς γνώμης τῶν συμπολιτῶν τους. Ἀποδεικνύεται ὅτι οἱ ἀτλαντικὲς έξαρτήσεις εἶναι πανίσχυρες.