Κλίμα, ἐφαρμογὴ Νοέμβριο

Ἡ ἐπικύρωση τῆς Συνθήκης γιὰ τὸ κλίμα, ἀπ’ τὶς Ἰνδίες καὶ τὴν Εὐρώπη, τὴν καθιστᾶ ἔγκυρη καὶ ἀρχίζει ἐπισήμως ἡ ἐφαρμογή της στὶς 7 Νοεμβρίου∙ ἡ μέρα εἶναι ἱστορική, φυσικὰ ὑπὸ τὴν προϋπόθεση τῆς αὐστηρᾶς ἐφαρμογῆς της. Οἱ διατάξεις της εἶναι σαφεῖς καὶ ἐπιτρέπουν στὴν Ἐπιτροπὴ Ἐλεγχου τὴν ἐπιβολὴ ποινῶν, σὲ ὅποιες χῶρες δὲν προβαίνουν στὴν μείωση τῶν ἐκπομπῶν ρύπων, ὥστε ἡ ἄνοδος τῆς θερμοκρασίας νὰ περιορισθεῖ σὲ δύο βαθμοὺς μόνο μέχρι τὸ τέλος τοῦ αἰῶνος∙ ἀλλὰ ἀπομένει τὸ ἐρώτημα, τὸ πῶς θὰ ὑποχρεωθοῦν οἱ μεγάλες χῶρες στὴν ἐφαρμογή της καὶ τί θὰ γίνει, ἂν παρασπονδήσουν. Μοναδικὴ λύση εἶναι ἡ παρέμβαση τῶν ἄλλων μεγάλων, ἂν οἱ σχέσεις τους εἶναι ἀγαθὲς καὶ δὲν ἔχουν ἄλλους σκοποὺς καὶ αὐτοί.