Τὴν γενομένην στρατείαν

Οἱ Θρᾶκες, ὑπὸ τὶς Ἀμαζόνες, θυγατέρες τοῦ Ἄρεως, ἡττήθησαν, ἀλλὰ δὲν ἀποχώρησαν ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα ἀμέσως, ὅπως ἔφυγαν οἱ Σκύθες, ὑπὸ τὸν Εὔμολπο, υἱὸ τοῦ Ποσειδῶνος∙ οἱ Θρᾶκες παρέμειναν στὴν Βοιωτία καὶ στὴν Πιερία γιὰ πολλοὺς αἰῶνες καὶ ἐξεδιώχθησαν ἀργότερα. «Αἱ δ’ ὑπολειφθεῖσαι διὰ τὴν ἐνθάδε συμφορὰν ἐκ τῆς ἀρχῆς ἐξεβλήθησαν»∙ οἱ ὑπόλοιπες δὲ Ἀμαζόνες ἐξ αἰτίας τῆς συμφορᾶς τους ἐξεβλήθησαν ἀπ’ τὴν ἡγεσία τους. «Περὶ δὲ Θρᾳκῶν ὅτι τὸν ἄλλον χρόνον ὅμοροι προσοικοῦντες ἡμῖν»∙ γιὰ δὲ τοὺς Θρᾶκες ὅτι ἐπὶ πολλὰ χρόνια ἔμειναν κάτοικοι στὰ σύνορά μας. «Διὰ τὴν τότε γενομένην στρατείαν τοσοῦτον διέλιπον»∙ μετὰ τὴν τότε ἐκστρατεία τους παρέμειαν ἐπὶ πολύ. «Ὥστ’ ἐν τῷ μεταξὺ τῆς χώρας ἔθνη πολλὰ καὶ γένη παντοδαπὰ καὶ πόλεις μεγάλας κατοικισθῆναι»∙ ὥστε στὰ σύνορα τῆς χώρας ἔθνη πολλὰ καὶ διάφορα γένη καὶ μεγάλες πόλεις κατοικήθηκαν. Πρὶν τὸν τρωικὸ πόλεμο ἐξεδιώχθησαν.