Εὐρωπαϊκὴ τραπεζικὴ ἕνωση

Οἱ 27 συμφώνησαν τὴν τελευταία στιγμὴ γιὰ τὴν σύσταση τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ὁπότε ἀρχίζουν οἱ προεργασίες γιὰ τὴν ἐφαρμογή της ἀπ’ τὸν Μάρτιο 2014· ὁ ἔλεγχος τῶν 6000 τραπεζῶν τῆς Εὐρώπης θὰ γίνεται ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, ὁπότε ἔχει τὴν ἄνεση θωρακισμοῦ τοῦ συστήματος ἀπέναντι στὶς κερδοσκοπικὲς ἐπιθέσεις. Ἡ συμφωνία ἐπετεύχθη μετὰ ἀπὸ ὑποχώρηση τῶν Βρεταννῶν, διότι ἡ Εὐρωζώνη εἶχε ἀποφασίσει τὴν ἐφαρμογή της μόνο στὰ μέλη της καὶ σὲ ὅσες ἀπ’ τὶς ἀπ’ τὶς ὑπόλοιπες τὸ ἐπιθυμοῦν· τὸ Λονδίνο διέβλεπε ὅτι θὰ ἀπομονωνόταν πλήρως ἀπ’ τὴν Εὐρώπη, μὲ κίνδυνο τὴν ἀπαξίωση τοῦ Σίτυ στὴν εὐρωπαϊκὴ ἀγορά. Τὸ βῆμα εἶναι σημαντικό, διότι μὲ τὴν ἑνιαία ἀρχὴ ἀποκτᾶ τὴν δική της ὀντότητα ἡ εὐρωπαϊκὴ τραπεζικὴ ἀγορὰ καὶ θὰ κλείσουν οἱ κερκόπορτες τῆς ἀτλαντικῆς κερδοσκοπίας. Ἡ Εὐρωζώνη ἀποκτᾶ ἔτσι τὴν αὐτόνομη δυναμική της διεθνῶς.