Ρωσικὴ ἔκδοση Smartphone

Τὴν δική της ἐκδοχὴSmartphone, πολὺ πιὸ ἔξυπνο ἀπ’ τὰ κυκλοφοροῦντα καὶ μὲ περισσότερες δυνατότητες, παρουσίασε ρωσικὴ ἑταιρεία· τὸ κινητὸ αὐτὸ θὰ παρουσιασθεῖ στὶς ἀρχὲς τοῦ ἔτους ἐπισήμως στὸ ἐξωτερικὸ καὶ θὰ κυκλοφορήσει ἀμέσως μετὰ στὴν ἀγορά. Ἡ ἑταιρεία ἀνακοίνωσε ὅτι διέθεσε 25 ἑκατομμύρια δολλάρια ὡς ἐπένδυση καὶ ὅτι ἐργάστηκαν ἐπὶ μῆνες 25 προγραμματιστές, οἱ ὁποῖοι πρόσφεραν τὸν προϊὸν αὐτό, μὲ τὴν ἀπαίτηση τῆς συμμετοχῆς τοῦ χρήστη του στὶς λειουργίες του κι ὄχι τὴν ἁπλῆ χρησιμοποίησή του· αὐτὴ εἶναι ἡ καθοριστικὴ διαφορά, ἡ ἐνεργὸς συμμετοχὴ τοῦ χρήστη. Ἡ Ρωσία ἔχει καταστεῖ μεγάλος ἐξαγωγὲας λογισμικοῦ τὰ τελευταῖα χρόνια, διότι ἀξιοποιεῖ τὶς δημιουργικὲς δυνατότητες τῆς γλώσσης της, μὲ πολλὲς ρίζες στὴν ἀρχαία ἑλληνική, στὴ σύνταξη καὶ τὴν προσῳδία της.