Πληθωρισμοῦ πτώση, 1,2%

Ἡ πτώση τοῦ πληθωρισμοῦ στὴ χώρα μας, στὸ 1,2% τὸν Ὀκτώβριο, στὸ χαμηλότερο ἐπίπεδο τῆς Εὐρωζώνης, ἐνῶ ὁ μέσος ὅρος εἶναι στὸ 2,2%, θεωρεῖται σημαντικὸ πλεονέκτημα γιὰ τὴν οἰκονομική μας πολιτική· μετὰ τὴν ἔγκριση τοῦ προγράμματος καὶ τὴν διοχέτευση σημαντικῆς ρευστότητος στὴν ἀγορά, παρέχεται ἡ ἄνεση τῆς ἀσκήσεως ἐπεκτακτικῆς πολιτικῆς, χωρὶς ἄμεσο φόβο ἐκρήξεως τῶν τιμῶν. Ἡ ἐνίσχυση τῶν κλάδων, μὲ ὑψηλὲς πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις, εἶναι πιὸ εὔκολη καὶ πιὸ ἀποδοτικὴ μὲ χαμηλὸ πληθωρισμό, ὁπότε καὶ ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας ταχύτερη· στὴν ὑποχώρηση τοῦ πληθωρισμοῦ συνέβαλε σημαντικὰ ἡ ἀπότομη πτώση τῆς ζητήσεως τὴν τελευταία τριετία, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν παραμένει αἰωνίως. Ὁ κίνδυνος τῆς ἐκρήξεως τῶν τιμῶν ἐλλοχεύει πάντοτε.