Ἑταιρεία Pegasus Τουρκίας

τουρκικὴ ἀεροπορικὴ ἑταιρεία Pegasus ἔκανε παραγγελία ἑκατὸ ἀεροσκαφῶν Airbus320neo, ὕψους δώδεκα δις εὐρώ· ἡ ἰδιωτικὴ ἑταιρεία καὶ μὲ ἑλληνικὸ ὄνομα –τοῦ Πηγάσου, υἱοῦ τοῦ Διὸς καὶ τῆς Δανάης, ὁ ὁποῖος ἔκοψε τὸ κεφάλι τῆς Μέδουσας, χάρις στὴ βοήθεια τῆς Ἀθηνᾶς, καὶ πετοῦσε μὲ τὰ φτερά του, μὲ τὴν ταχύτητα τῆς σκέψεως, «ὁ δ’ ὡς νόημα ἐποτᾶτο», ἐνῶ ἀπελευθέρωσε καὶ τὴν Ἀνδρομέδα– εἶναι πολὺ πετυχημένη καὶ ἐπιχειρεῖ τὸ ἄνοιγμά της στὴν εὐρωπαϊκὴ ἀεροναυπηγικὴ βιομηχανία, διότι μέχρι τώρα χρησιμοποιεῖ μόνο ἀεροσκάφη τῆς Boeing. Τὴν στενώτερη σύνδεσή της μὲ τὴν Εὐρωζώνη ἐπιδιώκει ὁ ἐπιχειρηματικὸς κόσμος τῆς γείτονος, ἀφοῦ εἶναι ὁ πρῶτος του ἐμπορικὸς ἑταῖρος μὲ δεύτερον τὴν Ρωσία· ἡ ἑταιρεία ἔχει πτήσεις πρὸς ὁλόκληρο τὸν κόσμο, ἀλλὰ περισσότερο ἐνδιαφέρεται γιὰ τοὺς προορισμοὺς πρὸς τὴν Εὐρώπη, τὴν Μέση Ἀνατολή, τὴν Ἀσία καὶ τὴν Ἀμερική. Ἀνάσα ἔδωσε στὴν Airbus ἡ παραγγελία.