Ἀλλαγὴ δυναμικῆς Εὐρωζώνης

Ἡ ἀλλαγὴ τῆς δυναμικῆς τῆς Εὐρωζώνης ἀναγνωρίζεται πλέον κι ἀπ’ τοὺς κερδοσκόπους, τοὺς χειρότερους ἀντιπάλους της· οἱ οἴκοι ἀξιολογήσεως προχώρησαν στὴν βελτίωση τῆς θέσεως τῆς Ἑλλάδος, ἐνῶ ἀπηύθυναν προειδοποιήσεις πρὸς τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ τὴν Βρεταννία. Ὁ λόγος εἶναι ἕνας, ἡ ἀνάκτηση μέρους τουλάχιστον τῆς χαμένης ἀξιοπιστίας τους στὴν Εὐρώπη καὶ μέσῳ αὐτῆς στοὺς ἐπενδυτές, διότι γνωρίζουν ὅτι ἔχουν γελοιοποιηθεῖ πλήρως σὲ δύο θέματα, στὴν χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος καὶ στὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης· ἔτσι αἰφνιδίως παρουσιάζουν ἄλλη εἰκόνα. Στὴν πράξη ὁμολογοῦν ὅτι ἔχασαν τὴν πρώτη φάση τοῦ πολέμου εὐρὼ καὶ δολλαρίου· τὰ ἑπόμενα βήματα εἶναι κρίσιμα, διότι ὀφείλει προχωρῆσαι στὴν πολιτική της ἑνοποίηση ἡ Εὐρώπη καὶ στὴν ἐνίσχυση τῶν θεσμῶν της συνοχῆς καὶ ἑνιαίας λειτουργίας στὴν οἰκονομία καὶ στὴ διοικητικὴ ὀργάνωση. Οἱ συνθῆκες εἶναι ὥριμες. ἩἙλλὰςἔπαιξε πάλι τὸν κρίσιμο ρόλο της στὴ μεταβατικὴ αὐτὴ ἐποχή.