Συγκρούσεις στὸ Μπέλφαστ

Οἱ φυλετικὲς καὶ θρησκευτικὲς συγκρούσεις ἐπαναλήφθηκαν στὸ Μπέλφαστ, μετὰ τὴν ὑποστολὴ τῆς ἀγγλικῆς σημαίας ἀπ’ τὸ δημαρχεῖο τῆς πόλεως· οἱ Προτεστάντες θεώρησαν προσβολὴ τὴν ἐνέργεια αὐτὴ τῶν Καθολικῶν καὶ προχώρησαν στὴν ἐκ νέου ἔπαρση τῆς σημαίας τους, οἱ Καθολικοὶ ἀντέδρασαν κι ἄρχισαν οἱ συγκρούσεις. Ἡ Βόρειος Ἰρλανδία μαστίζεται τὴν τελευταία πεντηκονταετία ἀπ’ τὶς χωρὶς τέλος θρησκευτικὲς ταραχὲς· φυσικὰ ὁ ἀγγλικὸς τύπος περιορίζει τὶς ἀναφορὲς στὸ πρόβλημα, ἐνῶ προβάλλει στὴ διαπασῶν τὴν ὅποια θρησκευτικὴ διαφορὰ σὲ ἄλλα μέρη τοῦ κόσμου. Προσφέρει ἄλλωστε ἐπιχειρήματα καὶ στοὺς ἐπιχωρίους ύποτελεῖς του πρὸς ἐπίκληση τῶν δημοσιευμάτων του γιὰ ρατσιστικὰ καὶ ἄλλα φαινόμενα στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ προβολὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ· ἕνα δὲν μᾶς ἐξηγοῦν, γιατὶ δὲν δείχνουν τὴν ἴδια προθυμία γιὰ τὴν Βρεταννία.