Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις μὲ τὶς ἀντιφατικὲς πληροφορίες ἀπ’ τὰ δυτικὰ οἰκονομικὰ κέντρα· τὸ εὐρὼ βελτίωσε κάπως τὴν θέση του στὰ 1,3100 δολλάρια καὶ 114,7275 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 112,24, ἀλλὰ ὁ χρυσὸς παρέμεινε σταθερός, στὰ 1653,75. Ἡ ἐπιτυχία τῆς ἡμερίδος στὸ Βερολίνο συνοδεύθηκε ἀπ’ τὴν ἀνακοίκωση τὴν ένισχύσεως τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ἐπιχειρηματιῶν γιὰ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας τῆς Εὐρωζώνης καὶ περισσότερο τῶν Γερμανῶν, ἂν καὶ ἡ ἀνεργία σημείωσε ἐλαφρότατη ἄνοδο στὸ 11,8%, ἀπὸ 11,7% τὸν Νοέμβριο· ἀντιθέτως στὴν ἄλλη ἀκτὴ τοῦ Ἀτλαντικοῦ ἡ καθυστέρηση τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου στὴν ἀνακοίνωση τοῦ νέου ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν καὶ τοῦ οἰκονομικοῦ του προγράμματος ἐπιτείνει τὴν αἴσθηση τῆς ἀβεβαιότητος γιὰ τὸ μέλλον. Στὴν ἈσίαΣαγκάη ὑποχώρησε, ἀλλὰ αὐτὸ ἀποδίδεται στὴν ἄντληση τῶν κερδῶν, μετὰ τὴν μεγάλη ἄνοδο τῶν προηγουμένων ἡμερῶν· ἡ ἐμπιστοσύνη γιὰ τὴν κινεζικὴ οἰκονομία δὲν άμφισβητεῖται ἀπὸ κανέναν.