Εὐρώπη, ἀρνητικα ἐπιτόκια

Τὸ μεγάλο πλεονέκτημα τῆς Εὐρωζώνης στὶς ἀγορὲς εἶναι ἡ ἄνεση δανεισμοῦ της μὲ ἀρνητικὰ ἐπιτόκια· τὸ Εὐρωπαϊκὸ Ταμεῖο Σταθερότητος ἐξέδωσε δύο δις εὐρὼ ὁμόλογα, μὲ μεῖον 0,0324%, γεγονὸς ἀποδεικνῦον τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν ἐπενδυτῶν στὴν Εὐρωζώνη. Μὲ ἀρνητικὸ ἐπιτόκιο δανείζεται ἀπὸ τριετίαςΓερμανία καὶ ἄλλοι ἑπτὰ ἑταῖροι της, ὁπότε μεταφέρθηκε ἡ ἐμπιστοσύνη καὶ στὰ εὐρωπαϊκὰ ταμεῖα· ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ δημοσιονομικοῦ συμφώνου ἐνισχύει τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν ἐπενδυτῶν, ἐνῶ διασφαλίζει τὴν ἑνιαία ἀγορὰ ἀπ’ τὶς ἐπιθέσεις τῶν κερδοσκόπων. Ἡ διαφορὰ μὲ τὴν Ἀμερικὴ εἶναι καθοριστική, διότι ὁ δανεισμὸς τῆς Οὐάσιγκτον γίνεται μὲ πολὺ ὑψηλὰ ἐπιτόκια, ἐνῶ τὸ τραπεζικό της σύστημα δὲν ἔχει ἀκόμη ἐξυγιανθεῖ, καθὼς συνεχίζονται οἱ δικαστικὲς ἔρευνες καὶ ἡ ἐπιβολὴ προστίμων σὲ μεγάλες τράπεζες· ἡ ἐκροὴ κεφαλαίων ἀπ’ τὴν Ἀμερικὴ πρὸς τὶς ἀναδυόμενες οἰκονομίες συνεχίζεται, μὲ προορισμὸ τοὺς Ἀναδυόμενους καὶ τὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ ἀποστέρηση τῆς ἐσωτερικῆς ἀγορᾶς.