Ἐπιτυχία πυραύλου Ἀριάδνη5

Ἡ ἐπιτυχία τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πυραύλου «Ἀριάδνη5» ἐπιβεβαιώθηκε φέτος μὲ τὴν αἰσθητὴ μείωση τῶν κρατικῶν ἐπιδοτήσεων ἀπὸ τριακόσια σὲ ἑκατὸ ἑκατομμύρια εὐρώ· ὁ πύραυλος ἐκτοξεύεται ἀπ’ τὴν διαστημικὴ βάση Γκουροῦ τῆς Γαλλικῆς Γουϊάννης, στὴ Νότιο Ἀμερικὴ καὶ στὴ ζώνη τοῦ Ἰσημερινοῦ, ὁπότε ἀξιοποιεῖ καὶ τὶς ἐκ τῆς περιστροφῆς τῆς γῆς δυνάμεις. Ὁ πύραυλος ἔχει τὴν ἄνεση τῆς πραγματοποιήσεως ἑπτὰ ἀποστολῶν στὸ διάστημα ἐτησίως, ἀλλὰ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἑταιρεία Διαστήματος συνεργάζεται μὲ τὴν ρωσικὴ καὶ γίνονται καὶ ἀποστολὲς μὲ τὸν πύραυλο Σογιούζ· ἤδη ἑτοιμάζεται νέο μοντέλο τῆς Ἀριάδνης, ἡ «Ἀριάδνη6», μὲ δαπάνες ἀνὰ ἐκτόξευση ἑβδομῆντα ἑκατομμυρίων, ἔναντι ἐνενῆντα τοῦ σημερινοῦ. Ἡ συμβολὴ στὴν ἀνάπτυξη τῆς συγχρόνου τεχνολογίας ἀπ’ τὸ διαστημικὸ πρόγραμμα εἶναι πολὺ μεγάλη γιὰ τὴν γηραιὰ ἤπειρο, ἔστω κι ἂν δὲν ἔχει ἀρχίσει τὶς ἐπανδρωμένες πτήσεις, ἀλλὰ συνεργάζεται μὲ τὴν ρωσικὴ ἑταιρεία στὸν διαστημικὸ σταθμό. Προσφέρει πολλὰ στὴν Εὐρώπη.