Ἀξιοπιστία Ἑλλάδος, ἀνάκαμψη οἰκονομίας

Ἡ ἀναγνώριση τῆς ἀξιοπιστίας τῆς χώρας καὶ ἡ προσέλκυση ἐπενδύσεων ἀποτελοῦν τὴν προτεραιότητα τοῦ πρωθυπουργοῦ, παρὰ τὶς ἐσωτερικὲς παρεμβολές· ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς συναντᾶται σήμερα μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ, γιὰ δεύτερη φορὰ τὴν τρέχουσα ἑβδομάδα, ἐνῶ χθὲς δέχθηκε προέδρους πολυεθνικῶν ἐπιχειρήσεων γιὰ ἐπέκταση τῶν ἐπενδύσεών τους, ἀλλὰ καὶ τὸν ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν τοῦ Βελγίου. Ἡ ψήφιση τοῦ φορολογικοῦ καὶ τῶν νομοθετικῶν πράξεων σημαίνει ὅτι ἐκπληρώνονται οἱ ὅροι γιὰ τὴν ἐκταμίευση τῆς δόσεως, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων, ἐνῶ συμβάλλουν στὴν δημιουργία καταλλήλου ἐπενδυτικοῦ κλίματος· ἡ ἐπιχείρηση πολώσεως τῆς πολιτικῆς ζωῆς δὲν φαίνεται νὰ ἀντανακλᾶ στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους, καθὼς πληθαίνουν οἱ προτάσεις γιὰ ἐπενδύσεις στοὺς δυναμικοὺς παραγωγικούς μας κλάδους ἀπὸ πολλὲς πλευρὲς καὶ περισσότερο ἀπὸ τὶς ἀναδυόμενες χῶρες.