Συμπαρορμήσας τοὺς πολίτας

Μετὰ τὴν μεγάλη νίκη στὰ Λεῦκτρα οἱ Θηβαῖοι εἰσέβαλαν στὴν Πελοπόννησο, ἐνῶ ὅλες οἱ ἄλλες πόλεις ἔσπευδον προσχωρῆσαι στοὺς νικητές· πλησίαζε ἡ ἐποχὴ τοῦ χειμερινοῦ ἡλιοστασίου. «Καὶ τὴν ἀρχὴ ἔδει παραλαμβάνειν ἑτέρους εὐθύς»· κι ἔπρεπε ἀναλαμβάνειν ἄλλοι τὴν ἀρχή. «Ἱσταμένου τοῦ πρώτου μηνός, ἢ θνήσκειν τοὺς μὴ παραδιδόντας»· καὶ τὸν πρῶτο μῆνα παραλαμβάνουν ἄλλοι τὴν ἐξουσία ἢ ἐκτελοῦν τοὺς μὴ παραδιδόντας. «Οἱ δὲ ἄλλοι βοιωτάρχαι καὶ τὸν νόμον δεδιότες τοῦτον»· οἱ δὲ ἄλλοι βοιωτάρχαι ἐπειδὴ φοβόντουσαν αὐτὸν τὸν νόμο.  «Καὶ τὸν χειμῶνα φεύγειν ἀπάγειν ἔσπευδον ἐπ’ οἴκου τὸ στράτευμα»· καὶ διὰ τὸ ἀποφυγεῖν τὸν χειμῶνα βιάζονταν ἐπιστρέψειν τὸ στράτευμα στὴν πατρίδα. «Πελοπίδας δὲ πρῶτος Ἐπαμεινώνδᾳ γενόμενος σύμψηφος καὶ συμπαρορμήσας»· ὁ δὲ Πελοπίδας ψήφισε μαζὶ μὲ τὸν Ἐπαμεινώνδα καὶ παρέσυρε τοὺς πολῖτες. «Ἦγεν ἐπὶ τὴν Σπάρτην καὶ διεβίβαζε τὸν Εὐρώταν»· κατευθύνθηκε πρὸς τὴν Σπάρτη καὶ διέβαινε τὸν Εὐρώτα.