Πάντας ἡγουμένοις ἐκείνοις

Οἱ Θηβαῖοι, μετὰ τὴν νίκη στὰ Λεῦκτρα, εἰσέβαλαν στὴν Πελοπόννησο καὶ ὅλες οἱ πόλεις τους ἀποστατοῦσαν ἀπ’ τοὺς Σπαρτιάτες καὶ προσχωροῦσαν μὲ στρατὸ στὴ συμμαχία τους· στὴ συνέχεια εἰσέβαλαν στὴν Λακωνία, γιὰ πρώτη φορὰ ἐχθρικός στρατός. «Καὶ πολλὰς μὲν ᾕρει πόλεις αὐτῶν»· καὶ πολλὲς κυρίευσε πόλεις τους. «Πᾶσαν δὲ τὴν χώραν ἐπόρθει μέχρις θαλάττης ἡγούμενος ἑπτὰ μυριάδων Ἑλληνικῆς στρατιᾶς»· καὶ λεηλατοῦσε ὅλη τὴν χώρα μέχρι στὴν θάλασσα ὁδηγώντας ἑβδομῆντα χιλιάδες ἑλληνικῆς στρατιᾶς. «ᾟς ἔλαττον ἢ τὸ δωδέκατον ἦσαν αὐτοὶ Θηβαῖοι μέρος»· ἀπ’ τοὺς ὁποίους ἀποτελοῦσαν μέρος τους λιγώτερο ἀπ’ τὸ δωδέκατο οἱ Θηβαῖοι. «Ἀλλ’ ἡ δόξα τῶν ἀνδρῶν ἄνευ δόγματος κοινοῦ καὶ ψηφίσματος»· ἀλλὰ ἡ φήμη τῶν ἀνδρῶν αὐτῶν, τοῦ Ἐπαμεινώνδου καὶ τοῦ Πελοπίδου, χωρὶς καμμία κοινὴ ἀπόφαση καὶ ψήφισμα. «Ἐποίει τοὺς συμμάχους ἕπεσθαι σιωπῇ πάντας ἡγουμένοις ἐκείνοις»· ἔκανε τοὺς συμμάχους ἀκολουθεῖν πάντας σιωπηρὰ τὶς διαταγές τους.