ΒΡΙΚΣ, ἔλεγχος φορολογικὸς

Στὸν φορολογικὸ ἔλεγχο τῆς διακινήσεως κεφαλαίων στὶς χῶρες τους ἀποφάσισαν στὸ Πεκίνο οἱ ὑπουργοὶ Οἰκονομικῶν τῶν ΒΡΙΚΣ, ὡς πρῶτο μέτρο ἐξορθολογισμοῦ τῶν οἰκονομικῶν συναλλαγῶν· οἱ Ἀναδυόμενοι θὰ ἐφαρμόσουν ἑνιαῖο σύστημα παρακολουθήσεως καὶ ἐλέγχου τῆς ροῆς τῶν κεφαλαίων στὶς χῶρες τους, ἀνεξαρτήτως τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν, Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου καὶ Παγκοσμίου Ὀργανισμοῦ Ἐμπορίου. Ἡ ἀπόφαση σημαίνει τὴν ἀπαγκίστρωση τῶν ΒΡΙΚΣ ἀπ’ τὸ διεθνὲς νομισματικὸ σύστημα, ὡς ἔμμεσος τρόπος πιέσεων γιὰ τὴν ἀναθεώρησή του· οἱ Ἀμερικανοὶ ἀρνοῦνται τὴν ἀναθεώρηση, μὲ διάφορες προφάσεις καὶ ἀσυνέπειες στὶς προηγούμενες δεσμεύσεις τους· οἱ Ἀναδυόμενοι εἶναι πολὺ ἐνοχλημένοι ἀπ’ τὶς παλινωδίες αὐτὲς καὶ προχωροῦν σὲ μέτρα παρακάμψεώς των. Ἡ ἰσορροπία ἔχει ἀλλάξει στὴν διεθνῆ οἰκονομία, μὲ τὸ κέντρο της πλέον στὴν Ἀσία καὶ στοὺς Ἀναδυομένους.