Ἐνίκησαν ἡγουμένου Χάρωνος

Τὶς συκοφαντίες τοῦ Μενεκλείδου κατὰ τοῦ Ἐπαμεινώνδου καὶ τοῦ Πελοπίδου ἐξιστορεῖ ὁ Πλούταρχος· περιγράφει γεγονότα τῆς καθημερινῆς ζωῆς τῶν Θηβῶν, πέραν τῶν μεγάλων ἐπιτευγμάτων της. Τὴν ἱππομαχία στὶς Πλαταιές, «ἣν πρὸ τῶν Λευκτρικῶν ἐνίκησαν ἡγουμένου Χάρωνος»· τὴν ὁποία ἐνίκησαν πρὶν ἀπ’ τὰ Λευκτρικά, μὲ ἀρχηγὸ τὸν Χάρωνα. «Ἐπεχείρησεν ἀνάθημα τοιόνδε ποιῆσαι»· κι ἐπιχείρησε νὰ φτιάξουν ἀνάθημα ὡς ἐξῆς. «Ἀνδροκύδης ὁ Κυζικηνὸς ἐκλαβὼν παρὰ τῆς πόλεως πίνακα γράψαι μάχης ἑτέρας  ἐπετέλει τὸ ἔργον ἐν Θήβαις»· ὁ ζωγράφος Ἀνδροκύδης ὁ Κυζικηνὸς εἶχε πάρει ἐντολὴ ἀπ’ τὴν πόλη του ζωγραφίσαι μιὰ ἄλλα μάχη κι ἔφτιαχνε τὸ ἔργο του στὴ Θήβα. «Γενομένης δὲ τῆς ἀποστάσεως καὶ τοῦ πολέμου συμπεσόντος»· ἀφοῦ ἔγινε ὅμως ἡ ἀποστασία καὶ συνέπεσε ὁ πόλεμος. «Οὐ πολὺ τοῦ τέλους ἔχειν ἐλλείποντα τὸν πίνακα παρ’ ἑαυτοῖς οἱ Θηβαῖοι κατέσχον»· κι ἐνῶ τὸν τελείωνε τὸν πίνακα οἱ Θηβαῖοι τὸν ἔσχισαν.