Μαλί, διάσπαση Ἰσλαμιστῶν

Στὴ διάσπαση ὁδηγήθηκαν οἱ Ἰσλαμιστὲς τοῦ Μαλί, καὶ μία μερίδα του ζήτησε τὴν ἔναρξη διαλόγου μὲ τὴν κυβέρνηση, γιὰ τὸν τερματισμὸ τῆς ἀνταρσίας καὶ τῆς κατοχῆς τῶν βορείων ἐπαρχιῶν· τὰ κυβερνητικὰ στρατεύματα, μαζὶ μὲ τοὺς Γάλλους, συνεχίζουν τὴν προέλασή τους στὶς κατεχόμενες περιοχές, ἐνῶ τυγχάνουν καλῆς ὑποδοχῆς ἀπ’ τοὺς κατοίκους. Στὸν τύπο κυκλοφόρησαν πληροφορίες γιὰ κακομεταχείριση πολλῶν κατοίκων ἀπ’ τὰ κυβερνητικὰ στρατεύματα, κάτι πολὺ πιθανό, λόγῳ τῶν φυλετικῶν διαφορῶν στὶς ἀφρικανικὲς χῶρες· ἡ κυβέρνηση διέταξε ἔρευνα, ἐνῶ καταφθάνουν στρατεύματα ἀπ’ τὶς γειτονικὲς χῶρες καὶ συνεχίζεται ἡ ἄφιξη γαλλικῶν δυνάμεων καὶ ἀνεφοδιαστικοῦ ὑλικοῦ ἀπ’ τὴν Εὐρώπη. Ὁ ἔλεγχος τοῦ ἰσλαμικοῦ κινήματος στὴ Δυτικὴ Ἀφρικὴ εἶναι ἡ κύρια ἐπιδίωξη τῶν Εὐρωπαίων, μετὰ καὶ τὴν πρόσφατη τρομοκρατικὴ ἐπίθεση στὴν Ἀλγερία.