Ἀντώνης Σαμαρᾶς, προσέλκυση ἐπεδύσεων

Ἡ αὐριανὴ διήμερη ἐπίσκεψη τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ στὸ Κατὰρ θεωρεῖται ὡς πρώτη ἀπόδειξη τῆς προσελκύσεως ξένων ἐπενδύσεων στὴ χώρα καὶ τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας· οἱ τέσσερες ὑπουργοὶ καὶ οἱ δεκατέσσερες ἐπιχειρηματίες καὶ τραπεζίτες φαίνεται ὅτι ἔχουν προετοιμάσει τὸ ἔδαφος γιὰ οὐσιαστικὰ ἀποτελέσματα. Ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία χρειάζεται τὴν πνοὴ τῶν ξένων ἐπενδύσεων γιὰ τὴν ἀνάκαμψή της, καθὼς ὁ πρωθυπουργὸς ἔχει πολλαπλασιάσει τὶς συναντήσεις του μὲ ξένους μεγαλοεπενδυτές· οἱ ἀποκρατικοποιήσεις ἀποτελοῦν τὸ κλειδὶ γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τῆς στάσεως τῶν ἐπενδυτῶν ἀπέναντί μας. Ἀποδεικνύουν δύο πράγματα, τὴν κυβερνητικὴ βούληση γιὰ ἀξιοποίηση τῶν πλουτοπαραγωγικῶν μας πηγῶν καὶ τὴν προσαρμογὴ τῆς κρατικῆς μηχανῆς πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή· ἀκολουθοῦν κι ἄλλες ἐπισκέψεις τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ ἐξωτερικὸ γιὰ τὴν ἐμπέδωση τῆς νέας πολιτικῆς.