Μεταστῆσαι τὴν πολιτείαν

συκοφάντης Μενεκλείδας ἐπεχείρησε ἀμαυρῶσαι τὴν δόξα τῶν Ἐπαμεινώνδα καὶ Πελοπίδα, μὲ τὴν ἀπόδοση τιμῆς στὴν πρὶν ἀπ’ τὴν νίκη τῶν Λεύκτρων ἱππομαχία τῶν Πλαταιῶν · ὁ Πελοπίδας τοῦ ἄσκησε γραφὴ παρανόμων, μήνυση γιὰ παρανομία. «Τὸν δὲ Μενεκλείδα βάσκανον καὶ πονηρὸν ἐξελέγχων καὶ τοὺς Θηβαίους ἐρωτῶν»· στὴ δίκη ἀποκάλεσε τὸν Μενεκλείδα κακοήθη καὶ πονηρὸ καὶ τοὺς Θηβαίους ρωτοῦσε. «Εἰ μηδὲν αὐτοῖς καλὸν πέπρακται»· ἐὰν ἔκανε κάτι καλὸ γι’ αὐτους. «Ὃ μὴ Μενεκλείδας ζημιῶσαι χρήμασιν»· ὁ Μενεκλείδας λοιπὸν καταδικάσθηκε σὲ χρηματικὸ πρόστιμο. «Ἃ μὴ δυνάμενος ἐκτῖσαι διὰ πλῆθος»· τὰ ὁποῖα ἐπειδὴ δὲν μποροῦσε νὰ τὰ ἐξοφλήσει, γιατὶ ἦταν μεγάλο. «Ὕστερον ἐπεχείρησε κινῆσαι καὶ μεταστῆσαι τὴν πολιτείαν»· ἐπειτὰ ἐπιχείρησε ὀργανῶσαι συνωμοσία γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ πολιτεύματος. «Ταῦτα μὲν οὖν ἔχει τινὰ καὶ τοῦ βίου ἀποθεώρησιν»· αὐτὰ λοιπὸν συμβαίνουν στὴν θεώρηση τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων. Εὔκολα γίνονται ἄνευ ἠθικῶν ἀξιῶν.