Νεῦρα ἀγορᾶς συναλλάγματος

Στὴν ἀγορὰ συναλλάγματος ἐπικρατεῖ νευρικότης τὶς τελευταῖες μέρες, διότι οἱ Ἀναδυόμενοι στρέφονται συστηματικὰ πλέον στὶς συναλλαγές τους μὲ τὰ δικά τους νομίσματα • ἤδη οἱ συναλλαγὲς σὲ δολλάριο, εὐρὼ καὶ γιέν ἔχουν περιορισθεῖ στὸ 45% τῶν παγκοσμίων συναλλαγῶν, καθὼς στὴν Ἀνατολικὴ Ἀσία καὶ στοὺς Ἀναδυόμενους κυριαρχεῖ πλέον τὸ ρεμίνμπι. Περσσότερη ἀνθεκτικότητα παρουσιάζει τὸ εὐρώ, ἀλλὰ τὸ δολλάριο ὑπερτερεῖ ὡς ἀποθεματικὸ νόμισμα . Οἱ λόγοι εἶναι δύο, ἡ ἄρνηση τῆς Οὐάσιγκτον γιὰ ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος καὶ ἡ καθυστέρησή της στὴν ἐξαγγελία τῆς οἰκονομικῆς της πολιτικῆς• ὄχι ὅτι εἶναι τόσο σοβαρὸ τὸ τελευταῖο, ἀλλὰ προκαλεῖ τὴν ἐπιδείνωση τοῦ κλίματος στὶς διεθνεῖς σχέσεις. Ἡ ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς ἀπ’ τὴν νέα ἰαπωνικὴ κυβέρνηση ὁδηγεῖ στὴν ὑποτίμηση τοῦ γιέν, ἀλλὰ καὶ στὴν διαφυγὴ ἀπ’ τὸ ἰαπωνικὸ νόμισμα ὡς ἀποθεματικό. Αὐτὸ μετράει περισσότερο στὴν Ἀσία, ὁπότε οἱ χῶρες στρέφονται στὸ ρεμίνμπι.