Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς σημειώθηκαν πτωτικὲς τάσεις, πάλι μὲ τὴν ἐξαίρεση τῶν σταθεροποιητικῶν στὴ Σαγκάη• τὸ εὐρὼ σημείωσε ἐλαφρὰ ἄνοδο στὰ 1,3554 δολλάρια, καὶ ἀντίστοιχη ὑποχώρηση στὰ 123,3536 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε καὶ ὁ χρυσός, 1674,50, ἀλλὰ ὑποχώρησε τὸ πετρέλαιο, 114,90. Ἡ νευρικότης στὶς ἀγορὲς συναλλάγματος, μαζὶ μὲ τὶς πληροφορίες γιὰ νέα πρόστιμα σὲ ἀγγλικὲς καὶ ἀμερικανικὲς τράπεζες, γιὰ τὸ σκάνδαλο τῶν βραχυπροθέσμων ἐπιτοκίων, ὅπως καὶ ἡ νημενία στὴν Οὐάσιγκτον, ὡς πρὸς τὴν οἰκονομικὴ πολιτική της, ἐπιδεινώνουν τὴν ἀτμόσφαιρα• ἡ συνεχιζόμενη διαρροὴ κεφαλαίων ἀπὸ τὴν Νέα Ὑόρκη καὶ τὸ Σίτυ ἐνισχύουν τὶς ἀνησυχίες τῶν ἐπενδυτῶν, ὅτι δὲν ἀποκαθίσταται εὔκολα ἡ ἐμπιστοσύνη πρὸς τὶς ἀγορὲς αὐτές. Ἀντιθέτως ἀποκαθίσταται ἡ ἐμπιστοσύνη πρὸς τὶς νότιες χῶρες τῆς Εὐρωζώνης, καθὼς ἡ ὑπερκάλυψη τοῦ ὁμολογιακοῦ δανείου τῶν ἑπτακοσίων ἑκατομμυρίων εὐρὼ τοῦ ΟΤΕ, μὲ προσφορὰ 1,9 δις εἶναι χαρακτηριστικὸ τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ξένων στὴν οἰκονομία μας.