Πρόστιμα ἀγγλικῶν τραπεζῶν

Ἡ Ἐπιτροπὴ Κεφαλαιαγορᾶς τοῦ Σίτυ ὁλοκληρώνει τὶς ἔρευνές της γιὰ τὸ σκάνδαλο τῶν βραχυπροθέσμων ἐπιτοκίων καὶ βρίσκει ἔνοχες τὶς τέσσερες μεγαλύτερες ἀγγλικὲς τράπεζες• οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι τὰ πρόστιμα, γιὰ τὶς Barclays, HSBC, Lloyds καὶ Royal Bank of Scotland, ἀνέρχονται σὲ 19 δις δολλάρια, ἐνῶ ἐμπλέκονται καὶ τράπεζες τῆς Ἰρλανδίας, Αὐστραλίας καὶ Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Ἡ ἀπόφαση θεωρεῖται πλῆγμα γιὰ τὴν βρεταννικὴ τραπεζικὴ ἀγορά, ἡ ὁποία ἤδη πάσχει ἀπὸ συνεχῆ διαρροὴ κεφαλαίων πρὸς τὴν Φραγκφούρτη• οἱ προοπτικὲς μάλιστα ἐξόδου ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, μὲ τὴν ἐξαγγελία τῆς διεξαγωγῆς δημοψηφίσματος, ἐπιδεινώνουν τὴν κατάσταση. Ἡ Βρεταννία ὁδηγεῖται στὴν ἀπομόνωση στὴν Εὐρώπη, μὲ συντροφιὰ τὸ αὐτοκρατορικό της παρελθὸν καὶ τὶς σχέσεις μὲ τὴν Ἀμερική• αὐτὰ ὅμως δὲν θεωροῦνται καθόλου ἐπαρκῆ πλέον.