Διαπλοκή, διεθνεῖς σχέσεις

Ἡ ὑπονόμευση τῆς διαπλοκῆς στὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας ἐπιβεβαιώνεται μὲ τὴν ἀκατάσχετη πολεμικὴ κατὰ τοῦ ὑπουργοῦ, μὲ τὴν συνδρομὴ καὶ μερικῶν νεοδημοκρατῶν, ἀλλὰ μὲ κύριο στόχο τὶς διεθνεῖς σχέσεις τῆς χώρας• ἔτσι ἡ ὅποια αἰχμὴ ἀνάγεται σὲ μεῖζον θέμα, ἐνῶ οἱ ὁμηρικὲς διαφωνίες στὸν ΣΥΡΙΖΑ λογοκρίνονται. Σκοπὸς εἶναι ἡ ματαίωση τῆς πωλήσεως τῆς ΔΕΣΠΑ καὶ ΔΕΦΑ, μὲ καλύτερες προσφορὲς τὶς ρωσικές, ἐνῶ ἡ πολεμικὴ κατὰ τοῦ Χρηματιστηρίου ἑστιάζεται στὶς τραπεζικὲς μετοχές, μὲ κύριο ὅπλο τὶς φῆμες καὶ τὴν παραπληροφόρηση. Ἡ ἀλλαγὴ νοοτροπίας τῆς ἀγορᾶς, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπ’ τὴν ὑπερκάλυψη τῶν ὁμολόγων τοῦ ΟΤΕ καὶ τοῦ Τιτάνα, καὶ ἡ ἐπιστροφὴ καταθέσεων στὶς τράπεζες συνεχίζεται προοδευτικά• τὰ στοιχεῖα αὐτὰ ἔχουν ἀποκλεισθεῖ ἀπ’ τὸν οἰκονομικό μας τύπο, ἀλλὰ ἀντιθέτως ἐπιλέγονται κάποια κατευθυνόμενα δημοσιεύματα, χειρότερα κι ἀπὸ ἐκεῖνα τῆς καταστροφολογίας τῆς τριετίας. Οἱ ἀντιδράσεις τῆς ἀγορᾶς ὅμως εὐτυχῶς εἶναι ζωντανὲς.