Τῇ πίστει τῆς δικαιοσύνης

Ὁ Πελοπίδας, ἀφοῦ ἀπήλλαξε τὶς θεσσαλικὲς πόλεις ἀπ’ τὸν τύραννο Ἀλέξανδρο τῶν Φερῶν, ἀποκατέστησε μετὰ τὴν εἰρήνη στὴ Μακεδονία• ἡ Θήβα ἐπεξέτεινε τὴν ἐπιρροή της στὴν Βόρειο Ἑλλάδα, ἀναγνωρισμένη ὡς ἡγέτις δύναμις. «Καὶ κατέστησεν εἰς Θήβας, ἐπιδειξάμενος τοῖς Ἕλλησιν»• καὶ ἐγκατέστησε εἰς Θήβας τὸν ἀδελφὸ τοῦ βασιλέως τῆς Μακεδεονίας Φίλιππο καὶ τριάκοντα ἄλλους νέους δείχνοντας στοὺς Ἕλληνες. «Ὡς πόρρω διήκει τὰ Θηβαίων πράγματα τῇ δόξει τῆς δυνάμεως καὶ τῇ πίστει τῆς δικαιοσύνης»• δείχνοντας σὲ ὅλους πόσο μακρυὰ φθάνει ἡ ἰσχὺς τῶν Θηβαίων, χάρις στὴν ἀπήχηση τῆς δυνάμεώς της καὶ στὴν πίστη τῆς δικαιοσύνης της. «Οὗτος ἦν Φίλιππος ὁ τοῖς Ἕλλησιν ὕστερον πολεμήσας ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας»• αὐτὸς ἦταν ὁ Φίλιππος ὁ ὁποῖος ἀργότερα ὡς βασιλεὺς πολέμησε τοὺς Ἕλληνες ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας. «Τότε δὲ παῖς ὢν παρὰ Παμμένει δίαιταν εἶχεν»• τότε παιδὶ ἀκόμη ζοῦσε μαζὶ μὲ τὸν Παμμένη.