Ποινή, Standard & Poor’s

Τὸ πρόστιμο τῶν πέντε δις δολλαρίων στὴν Standard & Poor’s θεωρεῖται δυσβάστακτο βάρος γιὰ τὸν μεγαλύτερο οἶκο ἀξιολογήσεως• ἡ ἀπόφαση τοῦ ὑπουργείου Δικαιοσύνης χαρακτηρίζεται ἤπια μᾶλλον ἀπ’ τοὺς παρατηρητές, διότι οἱ ζημίες τῶν πελατῶν της ἀπὶ τὶς συμβουλές της στὰ τοξικὰ ὁμόλογα, σύμφωνα μὲ τὶς ἐκτιμήσεις τους, πλησιάζουν τὰ δύο τρις δολλάρια. Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι ἀμφισβητεῖται ἡ ἐμπιστοσύνη στὸν οἶκο αὐτὸν καὶ στοὺς ἄλλους δύο, ὁπότε ἀραιώνει καὶ ἡ πελατεία τους• τὴν τελευταία διετία οἱ οἶκοι εἶχαν πρωτοστατήσει στὴν καταστροφολογία τους κατὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Εὐρωζώνης, ἀλλὰ ἀπέτυχαν παταγωδῶς καὶ ἐξουθενώθησαν… Στὴν Εὐρωζώνη τοὺς εἰρωνεύονται ἀπὸ διετίας, διότι μετὰ ἀπὸ κάθε ὑποβιβασμὸ ἑνὸς ἑταίρου της, τὴν ἴδια μέρα κατέρρεαν τὰ ἐπιτόκια δανεισμοῦ, ἢ καὶ γίνονταν ἀρνητικὰ γιὰ πολλές, ὅπως τὴν Γαλλία. Τὸ πρόστιμο θεωρεῖται χαριστικὴ βολή• ἔχει σκοπὸ τὴν ἀνάκτηση τοῦ κύρους τῆς κυβερνήσεως.