Ὑστέρηση δημοσίων ἐσόδων

Ἡ ὑστέρηση τῶν δημοσίων ἐσόδων τὸν Ἰανουάριο εἶναι πρόβλημα καὶ ἀντανακλᾶ τὸ βάθος τῆς ὑφέσεως τῆς οἰκονομίας• ἡ ὅση ρευστότης διοχετεύθηκε στὴν ἀγορὰ μετὰ τὴν ἔγκριση τῆς δόσεως ἔφθασε ἀρκετὰ ἀργὰ γιὰ τὴν ἐπενέργειά της στὴν οἰκονομία καὶ στὰ δημόσια ἔσοδα. Τὸ πρόβλημα μεταφέρεται στοὺς ἑπόμενους μῆνες, καθὼς αὐξάνεται ἡ ρευστότης καὶ ἀναμένεται ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, ὁπότε καὶ οἱ εἰσπράξεις τοῦ κράτους• ἡ εἰσροὴ κεφαλαίων ἔχει ἀρχίσει, ἔστω καὶ σὲ χαμηλοὺς ἀλλὰ ἐπιταχυνόμενους ρυθμοὺς στὸ Χρηματιστήριο, παρὰ τὶς ὑπονομεύσεις τῶν ἀτλαντικῶν κυκλωμάτων. Τὸ κρίσιμο ἐρώτημα γιὰ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία εἶναι οἱ ἑπόμενοι μῆνες καὶ ἡ ἀπόδοση τῶν μέτρων ἀνακάμψεως• δὲν εἶναι ἁπλῆ ὑπόθεση, ἀλλὰ ἀναμονὴ ἀνταποκρίσεως, διότι καὶ ἡ ψυχολογία τοῦ κόσμου ἔχει ἀλλάξει. Οἱ ξένοι πάντως ἔχουν ἄλλη στάση ἀπέναντι στὴν Ἑλλάδα κι ἐγκατέλειψαν τὴν προπαγάνδα τῆς καταστροφολογίας, αὐτὴν τὴν συντηροῦν οἱ ἐπιχώριοι ὑποτακτικοί τους.