Ἀναγνώριση νέας πολιτικῆς

Ἡ πεποίθηση γιὰ ἀλλαγὴ τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς στὴν χώρα θεωρεῖται δεδομένη πλέον ἀπὸ ὅλους, ἐνῶ ἡ Εὐρώπη, μὲ τὴν παραχώρηση σαφῶν διευκολύνσεων, πρωτοστατεῖ στὴν ὑποστήριξη τῆς κυβερνήσεως πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση• ὁ πρωθυπουργὸς ἔχει ὑπογραμμίσει, κατὰ κόρο μάλιστα, ὅτι τὸ κλειδὶ βρίσκεται στὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας περισσότερο καὶ λιγώτερο στὴν θεωρητικὴ ἐπεξεργασία τοῦ θέματος. Ἔτσι καὶ μὲ ὄργανο τὶς ἁπλουστεύσεις στὶς διαδικασίες γιὰ ἐκταμίευση τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων τὸ βάρος ρίπτεται στὴν ταχύτατη ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς καὶ δευτερευόντως στὰ ἀναπτυξιακὰ προγράμματα• στὸ βαθμὸ τῆς ἐπανεκκινήσεως αὐξάνονται τὰ δημόσια ἔσοδα κι ἑπομένως ἡ ἐκπλήρωση τῶν δεσμεύσεών μας. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ἡ διαπλοκὴ προβάλλει τὸ λάθος τοῦ ΔΝΤ, χωρὶς τὶς προεκτάσεις γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας• οἱ ἑπόμενοι μῆνες εἶναι οἱ κρίσιμοι. Τὰ σχέδια γιὰ τοὺς νόμους περὶ ἀπεργιῶν ἀποτελοῦν μᾶλλον ἀσκήσεις ἐπὶ χάρτου, παρὰ προοπτικὴ ἐφαρμογή τους.