Ἐπιφανῆναι τοῖς πράγμασιν

Ὁ Πελοπίδας ἐπέστρεψε στὴ Θεσσαλία, ἐπειδὴ ὁ τύραννος τῶν Φερῶν Ἀλέξανδρος ἄρχισε πάλιν προκαλεῖν ἀναταραχὰς εἰς τὰς πόλεις της• ἀναχώρησε μόνο μὲ τὸν Ἰσμηνία, χωρὶς θηβαϊκὸ στρατό. «Ἐν τούτῳ δὲ πάλιν τῶν κατὰ Μακεδονίαν ταραττομένων»• ἐν τῷ μεταξὺ προκλήθηκαν ταραχὲς πάλι στὴ Μακεδονία. «(Ὁ γὰρ Πτολεμαῖος ἀνῃρήκει τὸν βασιλέα καὶ τὴν ἀρχὴν κατέσχεν»• διότι ὁ Πτολεμαῖος σκότωσε τὸν βασιλέα Ἀλέξανδρο καὶ κατέλαβε τὴν ἐξουσία. «Οἱ δὲ φίλοι τοῦ τεθνηκότος ἐκάλουν τὸν Πελοπίδαν»• καὶ οἱ φίλοι τοῦ φονευθέντος καλοῦσαν τὸν Πελοπίδα). «Βουλόμενος μὲν ἐπιφανῆναι τοῖς πράγμασιν, ἰδίους δὲ στρατιώτας οὐκ ἔχων»• ἐπειδὴ ἐβούλετο τακτοποιῆσαι τὰ πράγματα, ἐνῶ δὲν εἶχε δικούς τους στρατιῶτες. «Μισθοφόρους τινὰς αὐτόθεν προσλαβόμενος μετὰ τούτων εὐθὺς ἐβάδιζεν ἐπὶ τὸν Πτολεμαῖον»• κάποιους μισθοφόρους προσέλαβε ἀπ’ τὴ Θεσσαλία καὶ μὲ αὐτοὺς προχώρησε κατὰ τοῦ Πτολεμαίου. Φάνηκε τολμηρὸς ἀλλὰ ἀπερίσκεπτος ὁ Πελοπίδας, διότι δὲν εἶχε δικό του στρατό.