Ποινὲς οἴκων ἀξιολογήσεως

Ἡ ἀποκαθήλωση τῶν οἴκων ἀξιολογήσεως συνεχίζεται• μετὰ τὴν ἐπιβολὴ προστίμου πέντε δις δολλαρίων στὸν μεγαλύτερο, Standard and Poor’s, ἀκολουθοῦν ἄλλα στοὺς μικρότερους, Fitsch καὶ Moody’s• ἤδη ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ οἱ ἀνακρίσεις, γιὰ τὶς ζημίες ποὺ προκάλεσαν στὰ ἑκατομμύρια τῶν πελατῶν τους κατὰ τὴν κρίση τῶν τοξικῶν ὁμολόγων, κι ἀναμένεται ἡ ἀνακοίνωση τοῦ πορίσματος. Ἡ καθυστέρηση ὀφείλεται σὲ πολλοὺς λόγους, ὁ κυριώτερος ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι ὁ ἀντίκτυπος στὴν ἀμερικανικὴ κεφαλαιαγορὰ ἀπ’ τὶς κυρώσεις αὐτές, διότι οἱ οἴκοι ἐθεωροῦντο ὡς ὁ ἐγγυητὴς τοῦ σεβασμοῦ τῶν κανόνων τῆς ἀγορᾶς, ὅταν ἦταν οἱ τιμητὲς τῶν πάντων• ἡ Οὐάσιγκτον διαπίστωσε ὅτι ἡ ἀπαξίωσή τους δὲν βλάπτει περισσότερο τὴν κεφαλαιαγορὰ καὶ προχώρησε στὶς κυρώσεις. Ἀντιθέτως πιστεύουν ὅτι αὐτὲς θὰ ἐνισχύσουν τὴν ἀξιοπιστία της.