Ὧν καθίβρισται λήψεσθαι

Ὁ Πελοπίδας ρύθμισε τὰ πράγματα τῆς Μακεδονίας, μετὰ τὴν δολοφονία τοῦ βασιλέως της Ἀλεξάνδρου• τὸν εἶχε φέρει σὲ δύσκολη θέση ἡ προδοσία τῶν μισθοφόρων, ἐπειδὴ εἶχαν ἐξαγορασθεῖ ἀπ’ τὸν Πτολεμαῖο. «Ὁμήρους δ’ ἐπὶ τούτοις τὸν υἱὸν Φιλόξενον ἔδωκεν καὶ πεντήκοντα τῶν ἑταίρων»• ὁ Φιλόξενος τοῦ ἔδωσε ὡς ὁμήρους τὸν υἱό του Φιλόξενο καὶ πεντήκοντα παιδιὰ τῶν ἑταίρων. «Τούτους μὲν οὖν ἀπέστειλεν εἰς Θήβας ὁ Πελοπίδας»• κι αὐτοὺς λοιπὸν τοὺς ἔστειλε εἰς Θήβας ὁ Πελοπίδας. «Αὐτὸς δὲ βαρέως φέρων τὴν τῶν μισθοφόρων προδοσίαν»• αὐτὸς φέρων βαρέως τὴν προδοσία τῶν μισθοφόρων. «Καὶ πυνθανόμενος τὰ πλεῖστα τῶν χρημάτων αὐτοῖς καὶ παῖδας καὶ γυναῖκας ἀποκεῖσθαι περὶ Φάρσαλον»• καὶ πληροφορούμενος ὅτι τὶς περιουσίες καὶ τὰ παιδιά καὶ τὶς γυναῖκες τους τὰ εἶχαν στὰ Φάρσαλα. «Ὥστε τούτων κρατήσας ἱκανὴν δίκην ὧν καθύβρισται λήψεσθαι»• ὥστε ἐλέγχων αὐτὰ παίρνει ἱκανὴ ἐκδίκηση γιὰ τὴν ὕβριν του.