Διαβουλεύσεις νομισματικοῦ

Τὸ νομισματικὸ γίνεται ἀντικείμενο ἐντόνων διαβουλεύσεων τῶν Ἑπτά, σήμερα στὸ Λονδίνο, καὶ τῶν Εἴκοσι μεγάλων, τὴν Παρασκευὴ στὴ Μόσχα• ἡ προσέγγιση τοῦ θέματος εἶναι διαφορετικὴ ἀπὸ ὅλους. Στὴν Εὐρωζώνη ἡ διαφωνία τῆς Γαλλίας, ὑπὲρ διολοσθήσεως τοῦ εὐρώ, καὶ τῆς Γερμανίας, ὡς ἱκανοποιητικῆς τῆς ἰσοτιμίας του, δὲν θὰ μεταφερθεῖ μᾶλλον σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο καὶ θὰ τηρηθεῖ οὐδέτερη στάση στὸ θέμα• ἡ Οὐάσιγκτον στηρίζει τὴν ὑποτίμηση τοῦ δολλαρίου καὶ ἀποφεύγει τὴν ἀνατίμησή του• οἱ Ἀναδυόμενοι ὅμως θέτουν τὸ πρόβλημα τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος ὡς ἐπείγουσα διαδικασία, τὴν ὁποία δὲν συζητοῦν κἂν οἱ Ἀμερικανοί. Ἔτσι θεωρεῖται πολὺ δύσκολη, ἂν ὄχι ἀδύνατη, ἡ συμφωνία τῶν Εἴκοσι• ἡ παράταση τῆς νομισματικῆς ἀβεβαιότητος θὰ εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα. Οἱ Ἀναδυόμενοι βρίσκονται σὲ καλύτερη θέση καὶ μᾶλλον θὰ συνεχίσουν τὴν διαδικασία τῆς ἀπαξιώσεως τοῦ σημερινοῦ νομισματικοῦ συστήματος• διαθέτουν ἄφθονα μέσα γιὰ τὸν σκοπὸν αὐτόν.