Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, ἐν ἀναμονῇ τοῦ διαγγέλματος τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα καὶ τῶν διαβουλεύσεων τῶν Εἴκοσι μεγάλων• τὸ εὐρὼ σημείωσε ἐλαφρὰ ἄνοδο στὰ 1,3441 δολλάρια καὶ μεγαλύτερη στὰ 126,6955 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 118,69, ἐνῶ ὁ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1647,75. Παρὰ τὴν πεποίθηση τῶν ἀγορῶν ὅτι τὸ διάγγελμα δὲν θὰ φέρει κάτι νέο, ἐν τούτοις οἱ ἐπενδυτὲς παρέμειναν ἐπιφυλακτικοί• οἱ παρατηρητὲς πιστεύουν ὅτι εἶναι πολὺ δύσκολο οἱ ὑπουργοὶ Οἰκονομικῶν τῶν Εἴκοσι καταλῆξαι σὲ κάποια συμφωνία, διότι δὲν ὑπάρχουν γέφυρες ἐπικοινωνίας μεταξὺ τῶν Ἀναδυομένων καὶ τῶν Ἀμερικανῶν κυρίως, ὡς πρὸς τὴν ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος. Πάντως οἱ ὑπουργοὶ τῶν Ἑπτὰ μεγάλων ἐξέδωσαν χθὲς ἀνακοίνωση, στὸ Λονδίνο, μὲ τὴν ὁποία ἀπευθύνουν ἔκκληση πρὸς ὅλους, ὅπως ἀποφύγουν νέο πόλεμο ἰσοτιμιῶν• ἡ ἔκκληση βρίσκει ἀνταπόκριση στοὺς Δυτικούς, ἀλλὰ δὲν γίνεται ἀποδεκτὴ ἀπ’ τοὺς Ἀναδυομένους. Τοὺς ἔχουν κοροϊδέψει πολλὲς φορές.