Ἐλαφρὲς ἀνοδικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἐλαφρὲς ἀνοδικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρση τοῦ Τόκυο• τὸ εὐρὼ ἀνατιμήθηκε ἐλάχιστα στὰ 1,3485 δολλάρια, ἀλλὰ ἔμεινε σταθερὸ στὰ 126,0690 γιέν, ὅπως παρέμεινε καὶ ὁ χρυσός, 1648 καὶ τὸ πετρέλαιο, 117,9. Τὸ διάγγελμα τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου δὲν ἐνθουσίασε τοὺς ἐπενδυτές, ποὺσυνεχίζουν τὴν ἐπιφυλακτικὴ στάση τους περισσότερο στὴν Ἀμερική• ὁ φόβος γιὰ νομισματικὸ πόλεμο ὑποβόσκει, καθὼς δὲν ἀναμένονται οὐσιαστικὰ ἀποτελέσματα ἀπ’ τὴν σύνοδο τῶν ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν τῶν Εἴκοσι μεγάλων στὴ Μόσχα. Οἱ διαφορὲς μεταξὺ τῶν δυτικῶν μᾶλλον ἀμβλύνονται στὴ σύνοδο, ἀλλὰ τὸ χάσμα μὲ τοὺς Ἀναδυομένους παραμένει ἀγεφύρωτο, καθὼς αὐτοὶ περιφρονοῦν συστηματικὰ τὶς ἀγγλοσαξωνικὲς ἀγορὲς κεφαλαίου• εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ὁ ρωσικὸς πετρελαϊκὸς κολοσσὸς Rosneft διαπραγματεύεται τὴν ἔκδοση ὁμολογιακοῦ δανείου 25 μέχρι 30 δις δολλαρίων στὴν Κίνα, γιὰ τὴν ἐξαγορὰ τοῦ μεριδίου τῆς ΤΝΚ-ΒΡ στὰ πετρέλαια τῆς Καμτσάκας. Τὸ πετρέλαιο θὰ διοχετεύεται ἀποκλειστικὰ στὴν Κίνα.